INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH

INFORMACJA

Z uwagi na wyłączenie bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Wróblew  w wyniku ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa COVID – 19 oraz na podstawie stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. informujemy pełnomocników komitetów wyborczych i wyborców, iż:

zgłoszenia kandydatów na członków komisji można przesłać do Urzędu Gminy Wróblew w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wybory2020@wroblew.pl najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15.30. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

W takim przypadku:

 • oryginały zgłoszeń należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem skrzynki na listy przy Urzędzie Gminy, umieszczonej przy wejściu głównym do Urzędu (filar po lewej stronie) (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
 • dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej należy:

 • zwrócić się bezpośrednio do komitetu wyborczego;
 • zgłosić samodzielnie swoją kandydaturę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędnika wyborczego. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że komisarz wyborczy może powołać taką osobę do składu komisji tylko w przypadku konieczności jego uzupełnienia.

Wykaz komitetów wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: wybory.gov.pl

UWAGA !
Urząd Gminy Wróblew nie pośredniczy w rekrutacji kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanych przez komitety wyborcze.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim;
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ważne! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

 1. kandydat w wyborach;
 2. komisarz wyborczy;
 3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 5. urzędnik wyborczy;
 6. mąż zaufania;
 7. obserwator społeczny;
 8. osoba, będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
 • małżonkiem,
 • wstępnym,
 • zstępnym,
 • rodzeństwem,
 • małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
 • osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

- jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

       9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Należy zauważyć, że:

 • ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji;
 • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji;
 • przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określonego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio poinformowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji.

Praca w obwodowych komisjach wyborczych, to nie tylko praca w dniu wyborów 10 maja 2020 r., ale również obowiązek uczestniczenia członka komisji w:

 • szkoleniu dla wszystkich członków komisji oraz pierwszym posiedzeniu członków komisji po ich powołaniu przez Komisarza Wyborczego w Sieradzu, w celu ukonstytuowania Komisji - ok. 3 godziny (27 – 30 kwietnia 2020r. (harmonogram dostępny będzie w późniejszym terminie);
 • odebraniu materiałów wyborczych, w tym kart do głosowania;
 • pracy w dzień wyborów (wydawanie kart do głosowania) oraz po zamknięciu lokalu (przeliczenie głosów, wydruk protokołów, spakowanie i przekazanie materiałów wyborczych);
 • w przypadku II tury wyborów - praca również w dniu 24 maja 2020 r. (niedziela - dzień wyborów).

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w następującej wysokości:

 • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 500 zł;
 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł;
 • dla członków obwodowych komisji wyborczych - 350 zł.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;
 • przekazanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji we wszystkich obwodach głosowania. Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

UWAGA!
Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków komisji można uzyskać pod nr telefonu 43 828 66 00  w czasie pracy Urzędu Gminy Wróblew 7.30 – 15.30.

Pełna treść stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej:
https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1585254476_1-32-20.pdf

Druk zgłoszenia:
https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1582279835_zalacznik-zmiana-powolywanie-prezydent.pdf

Wykaz obwodowych komisji wyborczych w gminie Wróblew:
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 we Wróblewie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Słomkowie Mokrym
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Charłupi Wielkiej
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Wągłczewie

Szczegóły: http://bip.wroblew.pl/upload/obwieszczenie_o_obwodzie_101410%20Prezydent%20RP%202020.pdf

Sekretarz Gminy

(-) Lilanna Drytkiewicz

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:48:45 | Data modyfikacji: 2020-04-01 12:13:35.
Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:48:45
Data modyfikacji: 2020-04-01 12:13:35
Autor: Sekretarz Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót