Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków
Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz
doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów
- RIT.271.13.2022.RR

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/190f2013-9570-4ce6-87f2-c164755517d7

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 26.04.2022

Zał. nr 1 do SWZ -- Formularz oferty

Zał . nr 2 _do S WZ -- Ośw. podstawy wykluczenia

Zał. nr 3 do SWZ -- Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów Wykonawcy

Zał. nr 4 do SWZ -- Ośw. grupa kapitałowa

Zał. nr 5 do SWZ -- Wykaz robót budowlanych / dostaw

zał. nr 6 pdf - umowy_

dokumentacja - zał. nr 7 - PFU ---- OPZ - 7a i 7b

Zał. nr_ 8 do SWZ -- Oświadczenie- kierownik budowy

Wyjaśnienia treści SWZ pyt. 1 - 2 - 09.05.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie na zamówienie - 16.05.2022

Informacja o treści złożonych ofert 16.05.2022

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2022-04-26 10:00:44 | Data modyfikacji: 2022-05-16 12:28:48.
USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WRÓBLEW w
2022 roku

Zaproszenie 13.04.2022

Formularz ofertowy - zał. nr 1

Załącznik nr 2 i nr 3 do Zaproszenia 13.04.2022

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2022-04-13 09:09:27 | Data modyfikacji: 2022-04-13 13:49:07.
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków
Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz
doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cff3993d-80e8-40f0-a42e-c2bf2b8ed1a2

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 07.04.2022

Zał. nr 1 do SWZ -- Formularz oferty

Zał. nr 2 do SWZ -- Ośw. podstawy wykluczenia

Zał. nr 3 do SWZ -- Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów Wykonawcy

Zał. nr 4 do SWZ -- Ośw. grupa kapitałowa

Zał. nr 5 do SWZ -- Wykaz robót budowlanych-dostaw

zał. nr 6 - cz. 1

zał. nr 6 - cz. 2

zał. nr 6 - cz. 3

dokumentacja - zał nr 7 - PFU - opz 7a i 7b

Zał. nr 8 do SWZ -- Oświadczenie- kierownik budowy

Informacja o kwocie na zamówienie - 22.04.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 26.04.2022

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2022-04-07 09:59:07 | Data modyfikacji: 2022-04-26 08:13:57.
Przebudowa drogi w miejscowości Smardzew

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ac56eb2d-ba2f-46fb-b8fe-f66de4459655

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 22.03.2022

Zał. nr 1 do SWZ -- Formularz oferty

Zał. nr 2 do SWZ -- Ośw. podstawy wykluczenia

Zał. nr 3 do SWZ -- Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów Wykonawcy

Zał. nr 4 do SWZ -- Ośw. grupa kapitałowa

Zał. nr 5 do SWZ -- Wykaz robót budowlanych

załącznik nr 6 - wzór umowy

załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa i techniczna - przedmiar

Zał. nr 8 do SWZ -- Oświadczenie- kierownik budowy

Wyjaśnienia treści SWZ pyt. 1 - 5

Smardzew - korekta przedmiaru 2022

Informacja o kwocie na zamówienie - 06.04.2022

Informacja o treści złożonych ofert 06.04.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.04.2022

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2022-03-22 12:38:53 | Data modyfikacji: 2022-04-20 11:06:50.
Budowa Sali spotkań dla mieszkańców wsi
Kobierzycko wraz z zapleczem i garażem dla
samochodów bojowych dla OSP Kobierzycko

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/724ff24f-f73b-4f83-ae14-792541a825a5

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 4.03.2022

załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa, Przedmiar

załącznik nr 2 - umowa 04.03.2022

Załącznik nr 3 do SWZ- Formularz ofertowy

załącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 5 do SWZ - wzór oswiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

załącznik nr 7 do SWZ - wzór wykazu robót budowlanych

załącznik nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób

załącznik nr 9 do SWZ - LINK do postepowania

Wyjaśnienia treści SWZ pyt. 1-4 - 18.03.2022

Informacja o kwocie na zamówienie - 21.03.2022

Informacja o treści złożonych ofert - 21.03.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.04.2022

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2022-03-04 11:50:55 | Data modyfikacji: 2022-04-11 13:51:56.
Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na
terenie Gminy Wróblew - zapytanie ofertowe do
130.000 zł

Zaproszenie 02.02.2022

zał. 1 - oferta cenowa

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2022-02-02 10:07:53 | Data modyfikacji: 2022-02-02 10:09:23.
Wykonanie tablicy informacyjnej oraz opracowanie i
publikacja artykułu prasowego w prasie o
zasięgu powiatowym dotyczących realizacji
zadania pn. „Budowa pasywnego budynku
użyteczności publicznej w miejscowości
Wróblew” - zapytanie do 130.000 zł

Zaproszenie do złożenia oferty - 13.01.2022

Formularz cenowy - zał. 1

Wyjaśnienia do zaproszenia - pyt. nr 1

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2022-01-13 13:40:17 | Data modyfikacji: 2022-01-17 10:49:22.
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
gminy Wróblew

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ff955b5a-cf54-4d65-a8a8-e36d5b134f2e

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 13.01.2021

Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty

Zał. nr 2 do SWZ - Ośw. podstawy wykluczenia

Zał. nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów Wykonawcy.doc

Zał. nr 4 do SWZ - Ośw. grupa kapitalowa

Zał. nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych

zał. nr 6 cz.1 - wzór umowy

zał. nr 6 cz. 2 - wzór umowy

zał. nr 6 cz. 3 - wzór umowy

zał. nr 7 - dokumentacja projektowa - przedmiary

Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie- wykaz osób

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 - 21.01.2022

zał. nr 6 cz.1 - wzór umowy 21.01.2022

zał. nr 6 cz.2 - wzór umowy 21.01.2022

zał. nr 6 cz.3 - wzór umowy 21.01.2022

Wyjaśnienia treści SWZ - pyt 2 - 9

Ocin - przedmiar (drogowy) - korekty przetarg

Ocin - PW rysunek 3-1

Ocin - PW rysunek 3-2

Przedmiar SADOKRZYCE - PRÓCHNA (korekta przetarg)

Informacja o kwocie na zamówienie 28.01.2022

Informacja o treści złożonych ofert 28.01.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.02.2022

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2022-01-13 12:24:16 | Data modyfikacji: 2022-02-03 08:08:54.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2022

2022_BZP 00001766_01_P.pdf

aktualizacja planu zamówień publicznych 17.03.2022 - 2022_BZP 00001766_01_P

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2022-01-04 08:37:01 | Data modyfikacji: 2022-03-17 11:24:04.
Data wprowadzenia: 2022-01-04 08:37:01
Data modyfikacji: 2022-03-17 11:24:04
Autor: Radosław Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik