Poświadczanie zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych

Podstawa prawna
Art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2020, poz.174 z późn. zm.)

W związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, umowy dzierżawy gruntów zawierane w trybie tej ustawy, od dnia 31 lipca 2020 r. nie są ujawniane w ewidencji gruntów i budynków. Umowy te potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

  • Stosowanie do przepisów art. 28 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r., o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r., poz. 174 z późn. zm.) Wójt Gminy Wróblew będzie potwierdzał fakt zawarcia umowy dzierżawy, której przedmiotem są grunty położone na terenie Gminy Wróblew, które zostały wydzierżawione przynajmniej na 10 lat osobie niebędącej:

a) małżonkiem,
b) zstępnym (dzieckiem, wnukiem, prawnukiem) lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;

  • W celu potwierdzenia zawarcia ww. umowy dzierżawy, wydzierżawiający lub dzierżawca powinien złożyć wniosek wraz z kopią umowy (oryginał do wglądu).

Termin załatwienia sprawy - do 7 dni

UWAGA !
Na podstawie powołanych wyżej przepisów dokonuje się tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza się faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza się umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

Poświadczenie umowy nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Do pobrania:

 Wniosek o poświadczenie umowy dzierżawy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:18:12 | Data modyfikacji: 2020-09-29 14:19:20.
Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:18:12
Data modyfikacji: 2020-09-29 14:19:20
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek