Uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy Wróblew z dnia
22 marca 2018r.

Uchwała Nr XXXIII/229/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Wróblew na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXIII/230/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Wróblew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXXIII/231/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXXIII/232/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym k

Uchwała Nr XXXIII/233/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; określenia

Uchwała Nr XXXIII/234/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XXXIII/235/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy garażu samochodów bojowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycku

Uchwała Nr XXXIII/236/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XXXIII/237/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą:

Uchwała Nr XXXIII/238/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIII/239/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2018-2022

Uchwała Nr XXXIII/240/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w spawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Wróblew za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego,

Uchwała Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew

Rostrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego PNIK-I.4131.273.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr XXXIII/242/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wróblew

Uchwała Nr XXXIII/243/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Uchwała Nr XXXIII/244/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie

Uchwała Nr XXXIII/245/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego ośrodka Pomocy Społęcznej we Wróblewie za rok 2017

Uchwała Nr XXXIII/246/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:45:14 | Data modyfikacji: 2018-04-06 10:16:02.

Zobacz:
 XXXII Sesja .  XXXIII Sesja .  XXXIV Sesja .  XXXV Sesja .  XXXVI Sesja .  XXXVII Sesja .  XXXVIII Sesja .  XXXIX Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:45:14
Data modyfikacji: 2018-04-06 10:16:02
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek