Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług
dystrybucji paliwa gazowego do Szkoły Podstawowej
i Urzędu Gminy Wróblew

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bfc72909-e787-4903-a4f9-585f451c27c4

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 23.11.2021

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 1a Formularz cenowy

Zał. 2 Wzór umowy

Zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 pzp

Zał. 5 Oświadczenie grupa kapitałowa

załącznik nr 6- punkty poboru gazu

Zał._7_ID_postepowania

Zał. 8 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Wyjaśnienia treści SWZ pyt. 1-3

wyjaśnienia treści SWZ pyt. 4-26

Zał. 1a Formularz cenowy 26.11.2021

Informacja o kwocie na zamówienie 01.12.2021

Informacja o treści złożonych ofert 1.12.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.12.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:09:39 | Data modyfikacji: 2021-12-03 08:23:01.
Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-cio
miejscowego samochodu specjalnie przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4c77d6d8-3c0b-44bc-bc5f-867890ce41a4

Ogłoszeniu o zamówieniu 02.11.2021

SWZ 2.11.2021.pdf

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SWZ projekt umowy

Załącznik nr 4 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na zamówienie 10.11.2021

Informacja o treści złożonych ofert 10.11.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 15.11.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-11-02 09:56:16 | Data modyfikacji: 2021-11-15 12:51:31.
Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług
dystrybucji paliwa gazowego ziemnego do Szkoły
Podstawowej we Wróblewie - zapytanie ofertowe do
130000 zł

Zaproszenie 06.10.2021

załączniki nr i nr 2

Wyjaśnienia treści zaproszenia 11.10.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-10-06 08:57:28 | Data modyfikacji: 2021-10-11 08:13:04.
Dostawa węgla kamiennego energetycznego

Zaproszenie 14.09.2021

wzór oferty - zał. nr 1

zał 1 do oferty

wzór umowy - 14.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:11:57 | Data modyfikacji: 2021-09-14 14:15:16.
Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym
2021/2022 dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie
Mokrym gmina Wróblew - zapytanie ofertowe do
130.000 zł

Zaproszenie 07.09.2021

Formularz ofertowy zał. 1

Formularz cenowy - zał. 2

wzór umowy - 07.09.2021

Wyjaśnienia treści zaproszenia 13.09.2021

zał nr 1 do umowy - Klauzula informacyjna

wzór umowy - zał 3 - 13.09.202

wzór umowy - zał 3 - 14.09.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-09-07 09:23:54 | Data modyfikacji: 2021-09-14 12:24:59.
Dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej im. Wł.
Reymonta w Charłupi Wielkiej, gmina Wróblew -
zapytanie ofertowe do 130.000 zł

Zaproszenie 06.09.2021

Formularz ofertowy zał. 1

umowa - wzór 06.09.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-09-06 09:38:41 | Data modyfikacji: 2021-09-06 09:42:36.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Wróblew

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/05a70c43-0243-4125-b0c9-935c883085ac

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 3.09.2021

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1

Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie o przynależności

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o dysponowaniu

Załacznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności

Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy

Informacja o kwocie na zamówienie 13.09.2021

Informacja o treści złożonych ofert 13.09.2021

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.09.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-09-03 08:06:44 | Data modyfikacji: 2021-09-21 08:23:56.
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest Z terenu gminy Wróblew w
2021 roku

Zaproszenie 25.08.2021

zał.1 - Oferta 25.08.2021

Zał. nr 2 i nr 3 do Zaproszenia 25.08.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-08-25 08:24:16 | Data modyfikacji: 2021-08-25 08:28:14.
Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
zarządzanie projektem do realizacji zadania pn.:
„Budowa pasywnego budynku użyteczności
publicznej w miejscowości Wróblew”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/695b7207-cb04-4d5a-b363-8606119d5857

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 13.07.2021

załączniki do SWZ

PFU - 13.07.2021

Wyjaśnienia treści SWZ pyt 1

Wyjaśnienia treści SWZ pyt 2

Wyjaśnienia treści SWZ pyt 3

Wyjaśnienia treści SWZ pyt 4

Informacja o kwocie na zamówienie 22.07.2021

Informacja o treści złożonych ofert 22.07.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.08.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:56:26 | Data modyfikacji: 2021-08-03 11:49:48.
Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu
użytkowania pomieszczeń szkolnych na
przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w
Charłupi Wielkiej - RIT.271.23.2021.RR

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bbe9cfee-0e9f-41a0-babc-3d605633d83d

Ogłoszeniu o zamówieniu 01.07.2021

SWZ 01.07.2021

Załącznik Nr 1 - Dokumentacja Projektowa - Przedmiar

załączniki od nr 2 do 9 do SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ pyt. 1 - 3

Wyjaśnienie treści SWZ pyt 4

Informacja o kwocie na zamówienie 16.07.2021

Informacja o treści złożonych ofert 16.07.2021

zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 28.07.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-07-01 11:15:40 | Data modyfikacji: 2021-07-28 13:04:12.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego – wielobranżowego na zadaniu
pn.: „Rozbudowa ujęcia i modernizacja stacji
uzdatniania wody we Wróblewie” - zapytanie do
130000 zł

Zaproszenie 17.06.2021

Formularz ofertowy zał. 1

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-06-17 10:16:50 | Data modyfikacji: 2021-06-17 10:23:53.
Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu
użytkowania pomieszczeń szkolnych na
przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w
Charłupi Wielkiej

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a44a0ed1-ab49-4a59-b96f-f4092a4e32b1

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 14.06.2021

Załącznik Nr 1 - Dokumentacja Projektowa - Przedmiar

załączniki od nr 2 do 9 do SWZ

Informacja o kwocie na zamówienie 29.06.2021

Informacja o treści złożonych ofert 29.06.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 30.06.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-06-14 12:08:27 | Data modyfikacji: 2021-06-30 10:46:23.
Dostawa pali ciekłych - RIT.271.19.2021.RR

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9e7095d2-2693-4eb6-888e-79a8051b6361

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 11.06.2021

załączniki SWZ 11.06.2021

załącznik SWZ - wzór umowy - 11.06.2021

Wyjaśnienia treści SWZ pyt 1-17

załączniki SWZ - wzór umowy 16.06.2021

Informacja o kwocie na zamówienie 21.06.2021

Informacja o treści złożonych ofert 21.06.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.06.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-06-11 08:28:51 | Data modyfikacji: 2021-06-22 09:16:55.
Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w
miejscowości Rakowice - etap I

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da1b2241-6609-424b-9b8e-000fac0ee378

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 08.06.2021

Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty

Zał. nr 2 do SWZ - Ośw. podstawy wykluczenia

Zał. nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów Wykonawcy

Zał. nr 4 do SWZ - Ośw. grupa kapitalowa

Zał. nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych

Zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy 8.06.2021

Zał. nr 7 Dokumentacja projektowa - przedmiar

Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie- kierownik budowy

Wyjaśnienia treści SWZ pyt 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SWZ pyt 2

Informacja o kwocie na zamówienie 23.06.2021

Informacja o treści złożonych ofert 23.06.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.07.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 08.07.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-06-08 08:01:41 | Data modyfikacji: 2021-07-08 08:44:23.
Dostawa paliw ciekłych

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8ef83213-db0c-4d6b-b273-484b34c4b028

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 31.05.2021

załączniki SWZ

Projekt umowy

Wyjaśnienia treści SWZ pyt. 1 - 13

Projekt umowy 2.06.2021

Wyjaśnienia treści SWZ pyt.14

Informacja o wysokości środków 10.06.2021

Informacja o treści złożonych ofert 10.06.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 11.06.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-05-31 13:26:30 | Data modyfikacji: 2021-06-11 07:56:29.
Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej
w miejscowości Wróblew

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5608363f-93a6-4009-81ba-d9a7172074b9

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ - 27.05.2021

Zał nr 1 - Formularz ofertowy Wróblew

Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie art. 125 ust. 1

Zał. nr 3 - Wykaz robót

Zał. nr 4 - Wykaz osób

Zał. nr 5 - Zobowiązanie

zał. nr 6 do SWZ - projekt umowy

Zał. nr 7 Oświadczenie o aktualności

Zał. nr. 8 Grupa kapitałowa

PFU - 27.05.2021

Wyjaśnienie SWZ pyt.1

Wyjaśnienie SWZ pyt.2

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SWZ pyt 3-10

Wyjaśnienia treści SWZ - pyt nr 11-16

rys - parter

rys - piętro

Wyjaśnienie SWZ pyt.17

Wyjaśnienia SWZ - pyt. 18

Informacja o kwocie na zamówienie 11.06.2021

Informacja o treści złożonych ofertach 11.06.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie 22.06.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-05-27 13:51:28 | Data modyfikacji: 2021-06-22 08:30:03.
Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości
Charłupia Wielka

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/67876152-bd0c-4c62-b8d8-ff0bc29a86e1

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 5.05.2021.pdf

Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty

Zał. nr 2 do SWZ - Ośw. podstawy wykluczenia

Zał. nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów Wykonawcy

Zał. nr 4 do SWZ - Ośw. grupa kapitałowa

Zał. nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych

Zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy

załącznik nr 7 - Dokumentacja Projektowa i Techniczna

Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie- kierownik budowy

wyjaśnienia SWZ - pyt. 1-3 www

Wyjaśnienie SWZ - pyt. nr 4

Informacja o wysokości środków 19.05.2021

informacja o treści złożonych ofert 20.05.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie 09.06.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9.08.2021r.

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-05-05 08:50:03 | Data modyfikacji: 2021-08-09 15:32:27.
Rozbudowa ujęcia i modernizacja stacji
uzdatniania wody we Wróblewie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b55e3da1-49e2-409c-af45-f1d377ef17b6

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 28.04.2021

Załącznik Nr 1 - Dokumentacja Projektowa - Przedmiar

załączniki od nr 2 do nr 9 - SWZ 28.04.2021

Tabela równoważności

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 12.05.2021

Informacja o treści złożonych ofert 13.05.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie 28.05.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-04-28 08:17:09 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:51:57.
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu
Gminy Wróblew

link do postepowania -      https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd547741-c58e-471a-a1a3-5b1797dcb52d


 Identyfikator postępowaniadd547741-c58e-471a-a1a3-5b1797dcb52d

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

załączniki SWZ

Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

załacznik nr 2 - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ

sprostowanie - Ogłoszenie zmian

Informacja o wysokości środków 25.05.2021

Informacja z otwarcia ofert - 26.05.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.06.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-04-19 10:54:10 | Data modyfikacji: 2021-06-02 11:02:09.
„Odbiór lub wyłapywanie bezpańskich
(bezdomnych) psów z terenu Gminy Wróblew, ich
transport oraz utrzymanie w schronisku dla
zwierząt wraz ze świadczeniem usług
powiązanych” zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i zasadami. -
RIT.271.09.2021.RR - zapytanie ofert do 130.000

Zaproszenie 5.03.2021

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-03-05 10:17:16 | Data modyfikacji: 2021-03-05 10:21:42.
Odbiór lub wyłapywanie bezpańskich (bezdomnych)
psów z terenu Gminy Wróblew, ich transport oraz
utrzymanie w schronisku dla zwierząt wraz ze
świadczeniem usług powiązanych - zapytanie
ofert do 130.000 zł

Zaproszenie 15.02.2021

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-02-15 13:14:45 | Data modyfikacji: 2021-02-15 13:18:32.
Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na
przejazdach kolejowo-drogowych - zapytanie
ofertowe do 130.000 zł - RIT.271.07.2021.RR

Zaproszenie 15.02.2021

Formularz ofertowy wykonawcy zał. 1 - 15.02.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-02-15 08:56:11 | Data modyfikacji: 2021-02-15 08:58:22.
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów
ściekowych i skratek o kodach (19 08 05, 19 08
01) w miejscowości Wróblew w 2021 r. - zapytanie
ofertowe do 130.000 zł - RIT.271.06.2021.RR

Zaproszenie RIT.271.06.2021.RR

Formularz cenowy zał. nr 1 - 08.02.2021

Formularz ofertowy wykonawcy zał. 2 - 08.02.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:53:52 | Data modyfikacji: 2021-02-08 13:58:05.
„Opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych
związanych z budową mikroinstalacji
fotowoltaicznej o mocy 48,84 kWp w Stacji
Uzdatniania Wody w Charłupi Wielkiej” w
formule „zaprojektuj i wybuduj”

 


link do postepowania


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7732dc2f-a6b9-4b45-b92c-830390dd5a7c

Ogłoszeniu o zamówieniu 27.01.2021

SWZ

Załącznik do SWZ

zał. nr 5 do SWZ

PFU

Wyjasnienia SWZ - pyt. 1

Wyjasnienia SWZ - pyt. 2

lokalizacja paneli

RYS - przekrój bud SUW

Wyjaśnienia SWZ - pyt. 3

Informacja o wysokości środków 12.02.2021

informacja o treści złożonych ofert 12.02.2021

Informacja o wyborze 22.02.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:47:28 | Data modyfikacji: 2021-02-22 09:51:58.
Wykonanie projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe – dla terenu Gminy Wróblew -
zapytanie ofertowe do 130.000 zł

Zaproszenie 22.01.2021

załączniki nr 1 - oferta cenowa

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-01-22 13:31:35 | Data modyfikacji: 2021-01-22 13:36:55.
Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na
terenie Gminy Wróblew - zapytanie ofertowe do
130.000 zł

Zaproszenie 22.01.2021

zał. - Oferta cenowa

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-01-22 10:17:43 | Data modyfikacji: 2021-01-22 12:26:59.
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów
ściekowych i skratek o kodach (19 08 05, 19 08
01) w miejscowości Wróblew w 2021 r. - zapytanie
ofertowe do 130.000 zł

Zaproszenie 14.01.2021

Formularz cenowy zał. nr 1 - 14.01.2021

Formularz ofertowy wykonawcy zał. 2 - 14.01.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-01-14 10:41:44 | Data modyfikacji: 2021-01-14 10:45:36.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021

2021_BZP 00000509_01_P.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-03-29 14:46:46 | Data modyfikacji: 2021-03-29 14:48:12.
aktualizacja Planu Plan postępowań o udzielenie
zamówień na rok 2021

2021_BZP 00000509_02_P.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-05-28 13:57:50 | Data modyfikacji: 2021-05-28 14:00:27.
aktualizacja Planu Plan postępowań o udzielenie
zamówień na rok 2021 - 30.06.2021

2021_BZP 00000509_03_P.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-06-30 11:09:05.
aktualizacja Planu Plan postępowań o udzielenie
zamówień na rok 2021 - 02.09.2021

2021_BZP 00000509_04_P.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-09-02 08:34:02.
aktualizacja Planu Plan postępowań o udzielenie
zamówień na rok 2021 - 25.10.2021

2021_BZP 00000509_05_P.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-10-25 10:05:02 | Data modyfikacji: 2021-10-25 10:08:29.
Data wprowadzenia: 2021-10-25 10:05:02
Data modyfikacji: 2021-10-25 10:08:29
Autor: Radosław Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik