Uchwały z XXIII Sesji z dnia 24 marca 2017r.

Uchwała Nr XXIII/158/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Niezależnego Samorzadnego Związku Zawodowego "Solidarność", dotyczącego zaopiniowania uchwały NR XXII/151/17 Rady Gminy Wróblew w sprawi

Uchwała Nr XXIII/159/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadoznego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXIII/160/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Uchwała Nr XXIII/161/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew

Uchwała Nr XXIII/162/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: "Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wróblew"

Uchwała Nr XXIII/163/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wróblew na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/164/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew gmina Wró

Załącznik do Uchwały XXIII/164/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017r.

Uchwała Nr XXIII/165/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017t. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Uchwała Nr XXIII/166/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie

Uchwała Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie za rok 2016

Uchwała Nr XXIII/168/17 Rady gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-03-31 14:20:09 | Data modyfikacji: 2017-03-31 14:20:33.

Zobacz:
 XXI Sesja .  XXII Sesja .  XXIII Sesja .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .  XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .  XXX Sesja .  XXXI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2017-03-31 14:20:09
Data modyfikacji: 2017-03-31 14:20:33
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek