Uchwały z XIV Sesji z dnia 22 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XIV/97/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2015 rok

Uchwała Nr XIV/98/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew

Uchwała Nr XIV/99/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sadokrzyce"

Uchwała Nr XIV/100/16 Rady Gminy Wróblew w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: "Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/102/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2016-2020

Uchwała Nr XIV/103/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XIV/104/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie odrzucenia stanowisk: Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sieradzu oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Powiatu Sieradzkiego, odnośnie za

Uchwała Nr XIV/105/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach; określenia tygod

Uchwała Nr XIV/106/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wróblew

Uchwała XIV/107/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie

Uchwała Nr XIV/108/16 Rady Gminy wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/109/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wróblew

Uchwała Nr XIV/110/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ui

Uchwała Nr XIV/111/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wróblew

Uchwała Nr XIV/112/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wróblew na lata 2016-2018

Uchwała Nr XIV/113/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wróblew na lata 2016-2023

Uchwała Nr XIV/14/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wróblew nieruchomości gruntowej położonej miejscowości Kościerzyn

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-06-29 14:51:21 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:42:25.

Zobacz:
 XII Sesja .  XIII nadzwyczajna Sesja .  XIV Sesja .  XV Sesja .  XVI Sesja .  XVII nadzwyczajna Sesja .  XVIII Sesja .  XIX Sesja .  XX Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2016-06-29 14:51:21
Data modyfikacji: 2016-07-08 13:42:25
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek