Osoba odpowiedzialna

Sylwia Małecka

I piętro, pokój nr 18

tel. (43) 828-66-09

Wydanie dowodu osobistego

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00

Czas oczekiwania – około 1 miesiąca

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek,
 • 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35 x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy);
 • odpis skrócony:
 • aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
 • aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - dla osób, które wstąpiły w związek małżeński;

Do wniosku nie dołącza się powyższych dokumentów, jeżeli zostały one sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wróblewie.

Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

 • Wniosek o dowód osobisty osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia podpisuje składający wniosek rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd oraz małoletni.
 • Osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie.
 • Wyrobienie dowodu osobistego dla osób nieletnich następuje na uzasadniony wniosek rodziców.
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
 • Dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
 • Dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 • Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.
 • Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego: potwierdzenie złożenia wniosku - tzw. część B formularza.

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia

Niezbędne dokumenty:

 •  wniosek,
 • 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35 x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy);
 • odpis skrócony:
 • aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
 • aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - dla osób, które wstąpiły w związek małżeński;
 • do wglądu potrzebny jest dokument ze zdjęciem - paszport, legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy.
 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby;
 • zaświadczenie o zgłoszeniu utraty dowodu osobistego.

Do wniosku nie dołącza się odpisów aktów, jeżeli zostały one sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wróblewie.

Informacja:

 •  Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. ważne do czasu wydania nowego dokumentu.
 • W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.
 • W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.

W celu przeciwdziałania wyrafinowanym formom działalności przestępczej z wykorzystaniem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości w ramach projektu      „ Kampania Informacyjna Systemu Dokumenty Zastrzeżone” – akcji realizowanej przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Policją oraz Federacją Konsumentów, utracone dokumenty należy zastrzec w Banku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006r Nr 139 poz.993 ze zmianami)

 •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r  w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47 poz.384)
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego - do pobrania

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2010-02-17 21:03:40 | Data modyfikacji: 2019-08-30 14:03:42.
Data wprowadzenia: 2010-02-17 21:03:40
Data modyfikacji: 2019-08-30 14:03:42
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek