bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Uchwały Rady kadencja 2018-2023 > XIV Sesja strona główna 
Uchwały z XIV Sesji z dnia 29 maja 2020r.

Uchwała Nr XIV/102/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powia

Uchwała Nr XIV/103/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr XIV/104/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/105/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2020-2026

Uchwała Nr XIV/106/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynn

Uchwała Nr XIV/107/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem n

Uchwała Nr XIV/108/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wróblew

Rozstrzygnięcie nadzorcze PNIK-I.4131.522.2020 z dn. 7 lipca 2020r.

Uchwała Nr XIV/109/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Wróblew

Uchwała Nr XIV/110/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Uchwała Nr XIV/111/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie

Uchwała Nr XIV/112/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr XIV/113/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr XIV/114/20 Ray Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019

Uchwała Nr XIV/115/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Wróblew na 2020 r.

Uchwała Nr XIV/116/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wróblew na 2020 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:12:14 | Data modyfikacji: 2020-07-10 10:01:01.

Zobacz:
 2018 r. .  2019 r. .  2020r. . 
Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:12:14
Data modyfikacji: 2020-07-10 10:01:01
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl