bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Ochrona Danych Osobowych strona główna 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Urząd Gminy Wróblew przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

Wójt Gminy Wróblew
z siedzibą Wróblew 15, 98-285 Wróblew

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: iod@wroblew.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są/będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wróblew;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Wróblew;
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: iod@wroblew.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew

9. Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-05-29 13:53:09 | Data modyfikacji: 2019-05-14 13:59:37.

Zobacz:
 Obowiązek informacyjny RODO .  Inspektor ochrony danych osobowych Urzędu Gminy Wróblew .  Inspektor ochrony danych osobowych jednostek podległych . 
Data wprowadzenia: 2018-05-29 13:53:09
Data modyfikacji: 2019-05-14 13:59:37
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl