bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Uchwały Rady kadencja 2010-2014 > XLI Sesja strona główna 
Uchwały z XLI Sesji z dnia 26 marca 2014r.

Uchwała Nr XLI/220/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XLI/221/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wróblew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

Uchwała Nr XLI/222/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XLI/224/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2014 rok

Uchwała Nr XLI/223/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realicję zadania pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1712E w miejscowości Rowy poprzez wykonanie chodnika"

Uchwała Nr XLI/225/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVIII/86/12 Rady Gminy Wróblew, z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen

Uchwała Nr XLI/226/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała Nr XLI/227/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wróblew

Uchwała Nr XLI/228/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socja

Uchwała Nr XLI/229/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie

Uchwała Nr XLI/230/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó Alkoholowych dla Gminy Wróblew na 2014r.

Uchwała Nr XLI/231/14 Rady Gminy Wrólew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2014r.

Uchwała Nr XLI/232/14 Rady Gminy Wrólew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Uchwała Nr XLI/233/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-04-02 14:51:08 | Data modyfikacji: 2014-04-03 13:46:43.

Zobacz:
 2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014 r. . 
Data wprowadzenia: 2014-04-02 14:51:08
Data modyfikacji: 2014-04-03 13:46:43
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl