RAPORT O STANIE GMINY WRÓBLEW ZA 2021 ROK

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Wróblew

Wójt  Gminy Wróblew zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja każdego roku przedstawić Radzie Gminy  raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Planowany termin sesji – 23 czerwca 2022r.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Wojt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Do pobrania:

1. Raport o stanie Gminy Wróblew za 2021r.

2. Zgłoszenie do debaty

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:03:38 | Data modyfikacji: 2022-06-28 09:31:00.
Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:03:38
Data modyfikacji: 2022-06-28 09:31:00
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót