KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI -
opiniowanie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na
terenie gminy Wróblew w 2022 r.

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Wróblew
z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy Wróblew, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w zakresie opiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Wróblew w 2022 r.


Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 oraz ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 zez zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/187/10 z dnia 8 października 2010 Rady Gminy Wróblew r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U Nr 96, poz. 873, ze zm.) projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do:

opiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Wróblew w 2022 r.


Konsultacje trwają 21 dni, tj. od 24 maja 2022 r. do 14 czerwca 2022 roku.

  1. Celem konsultacji jest zebranie opinii w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Wróblew w 2022 r od organizacji społecznych działających na terenie gminy Wróblew, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
  2. Konsultacje obejmują treść Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wróblew w 2022 r.
  3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są organizacje społeczne działające na terenie Gminy Wróblew, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
  4. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania opinii kierowanych drogą elektroniczną na adres: gmina@wroblew.pl lub pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy Wróblew, pok. Nr 10.
  5. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wróblew, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wróblew.
  6. Wyniki konsultacji są brane pod uwagę, lecz mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
  7. Opinie, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr ROO.0050.18.2022 Wójta Gminy Wróblew z dnia 24 maja 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy Wróblew, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w zakres

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Wróblew w 2022 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2022-05-24 18:20:43 | Data modyfikacji: 2022-05-25 14:25:16.
Data wprowadzenia: 2022-05-24 18:20:43
Data modyfikacji: 2022-05-25 14:25:16
Autor: Przemysław Marchwicki
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót