OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ im. Tadeusza Kościuszki W
WĄGŁCZEWIE

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wróblew ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie

Oznaczenie organu prowadzącego szkołę: Gmina Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie, Wągłczew nr 4, 98-285 Wróblew.

I.  Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz.1449) tj.:

1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole albo posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskał:
a)  co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
7)  nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289)
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany:

1) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych,
2) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym sa realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej,
3) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
- spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
5) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289)
10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

II.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt. 3): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
7) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię: - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
9)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
14) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz 2183 z późn. zm.),
16) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

III.    Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie” .
2.  Oferty należy składać w terminie do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew (I piętro pok. nr  15) lub za pośrednictwem poczty,  z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Gminy Wróblew w terminie do dnia 27 maja 2022 r. do godziny 15:30.  
3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.  
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wróblew.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), informujemy, że:
1.    Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Wróblew z siedzibą Wróblew 15,
98-285 Wróblew, tel. 43 828 66 00, e-mail: gmina@wroblew.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres administratora lub za pomocą poczty elektronicznej: iod@wroblew.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c zgodnie z przepisami prawa, które określa  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 poz. 1428).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. W ramach realizowanego celu nie występuje profilowanie, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
a)    dostępu do swoich danych osobowych;
b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)    usunięcia danych osobowych;
9. W przypadku stwierdzenia o naruszeniu przepisów RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr ROO.0050.15.2022 Wójta Gminy Wróblew z dnia 4 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie

Klauzula informacyjna

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Agnieszka Książek | Data wprowadzenia: 2022-05-04 14:19:31 | Data modyfikacji: 2022-05-04 14:24:33.
Data wprowadzenia: 2022-05-04 14:19:31
Data modyfikacji: 2022-05-04 14:24:33
Autor: Agnieszka Książek
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót