NABÓR WNIOSKÓW NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM
DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WRÓBLEW W ROKU
2022 NA RALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU
ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY WRÓBLEW

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz stosownie do uchwały nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wróblew

WÓJT GMINY WRÓBLEW OGŁASZA
NABÓR WNIOSKÓW NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU GMINY WRÓBLEW W ROKU 2022
NA RALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
NA TERENIE GMINY WRÓBLEW

1. ZADANIA DO REALIZACJI
Zadanie Nr 1. Rozwój sportu na terenie gminy Wróblew - grupa juniorska.
Zadanie Nr 2. Rozwój sportu na terenie gminy Wróblew - grupa seniorska.

2. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ
Warunki określone zostały w Uchwale Nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wróblew.

3. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

  • Termin składania wniosków upływa 27 stycznia 2022 roku o godz. 15.30 - decyduje data wpływu do Urzędu.
  • Wniosek należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wróblew.
  • Oferty powinny być złożone w zamkniętych i opisanych kopertach: „Oferta klubu sportowego …….  z zakresu rozwoju sportu – Zadanie Nr  …”
  • Miejsce złożenia wniosków: Urząd Gminy Wróblew, Sekretariat Urzędu pok. nr 15 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew

4. TERMINY REALIZACJI ZADAŃ
Wsparcie obejmuje realizację zadania w terminie od podpisania umowy do grudnia 2022 r.

5. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE ZADAŃ:
Wysokość środków w budżecie Gminy Wróblew przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku wynosi 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

6. INFORMACJE DODATKOWE:
Druki wniosków do pobrania w pokoju nr 18 lub na stronie www.wroblew.pl lub www.bip.wroblew.pl

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Do pobrania:

Wniosek o dotację

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Emilia Domagała | Data wprowadzenia: 2022-01-20 14:31:43.
Data wprowadzenia: 2022-01-20 14:31:43
Autor: Emilia Domagała
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót