KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY
WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Wróblew
z dnia 2 listopada 2021 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 8 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 308, poz. 2587)

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji „Programu współpracy Gminy Wróblew
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.”

  1. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat projektu Programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok, działającymi na terenie gminy Wróblew.
  2. Uwagi i opinie prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 10 listopada 2021r. do dnia 16 listopada 2021r. na adres poczty elektronicznej: gmina@wroblew.pl
  3. Projekt Programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok jest dostępny na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej Gminy Wróblew (www.wroblew.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wróblew (www.bip.wroblew.pl).
  4. Zasięg terytorialny konsultacji: teren gminy Wróblew.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

 

Do pobrania:

 Projekt Programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-11-02 13:41:09 | Data modyfikacji: 2021-11-02 15:08:27.
Data wprowadzenia: 2021-11-02 13:41:09
Data modyfikacji: 2021-11-02 15:08:27
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót