Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA PRACOWNIKA NA
STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ
WYCHOWAWCZYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ WE WRÓBLEWIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wróblewie
98-285 Wróblew


I. Wymagania niezbędne wobec kandydata na stanowisko:
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 ; ze zm.), pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania: jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią,
oraz
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) wykazuje podstawową znajomość zagadnień z zakresu ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającą Program 500+, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
3) znajomość obsługi komputera z wykorzystaniem programów pakietu MS OFFICE tj. WORD, EXCEL;

II. Wymagania dodatkowe
1) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym,
2) doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika administracji publicznej,
3) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;
4) ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: administracja, prawo, ekonomia, praca socjalna;
5) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
6) zdolność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz odporność na stres;
7) komunikacja werbalna i pisemna,
8) komunikatywność, kreatywność,
9) prawo jazdy.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia świadczeń z zakresu ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz kompletowanie dokumentacji w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
- sporządzanie projektu decyzji administracyjnych;
- sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń;
- sporządzanie analiz, informacji z zakresu świadczenia wychowawczego
- obsługa systemu informatycznego z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego;
2. Prowadzenie rejestrów:
- wpływu wniosków;
- wydanych decyzji administracyjnych i postanowień;
3. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych i bieżących z zakresu wykonywanej pracy;
4. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec osób, które pobrały nienależnie świadczenie wychowawcze;
5. Współpraca z pracownikami socjalnymi i osobami wyznaczonymi do realizacji zadań w celu zapobiegania sytuacjom marnotrawienia przyznanych świadczeń;
6. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych;
7. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
8. Prowadzenie składnicy akt;
9. Wykonywanie innych czynności i zadań dotyczących pracowników samorządowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
10. Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. sposób zatrudnienia i wymiar etatu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełen etat
2. planowany termin zatrudnienia – 01.06.2018r.
3. praca przy komputerze, bezpośredni kontakt z klientem

V. Wskaźnik niepełnosprawności:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie informuje, że w miesiącu maju 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wróblewie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

VI. Dokumenty wymagane:

1) podpisane własnoręcznie:
• życiorys (ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i pracy zawodowej,
• kwestionariusz osobowy,
• list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających:
• wykształcenie (świadectwa, dyplomy),
• staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej),
• posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata i poświadczający obywatelstwo polskie),
3) pisemne oświadczenie:
• o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne,
przestępstwo skarbowe,
• o pełnej zdolności do czynności prawnych,
• o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru,
• o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
Dokumenty dodatkowe (jeżeli kandydat posiada):
• kopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• referencje lub opinie z dotychczasowych miejsc pracy.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty umieszczone w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Nabór na stanowisko urzędnicze DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH”

należy składać do dnia 24 maja 2018r. na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie
Wróblew 15, pokój Nr 1 lub drogą pocztową.

Uwaga!
• W przypadku nadesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
• Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
• Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną.
• Niniejsze ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie.

VIII. Informacje dodatkowe:
Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach:
I etap – weryfikacja dokumentów,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
• Zastrzega się prawo nieskorzystania z żadnej z ofert.
• Na wniosek kandydata złożony w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pod tel. o numerze : 43 828 66 16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie

/-/ Krystyna Kopytek

Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz wymagania dodatkowe na stanowisko urzędnicze DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 28.05.2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 12.06.2018

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Krystyna Kopytek | Data wprowadzenia: 2018-05-14 15:12:45 | Data modyfikacji: 2018-06-12 10:47:56.
Data wprowadzenia: 2018-05-14 15:12:45
Data modyfikacji: 2018-06-12 10:47:56
Autor: Krystyna Kopytek
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl