Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA OSÓB
FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE NA ROK
2018

Wójt Gminy Wróblew ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe na rok 2018.

 

§ 1. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień należy składać w terminie od 15 maja 2018 r. do 04 czerwca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.
2. Druki wniosków są dostępne do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy Wróblew lub na stronie www.wroblew.pl lub www.bip.wroblew.pl
3. Wnioski złożone po terminie naboru nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wróblew.
§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe określa Uchwała Nr XXXIII/234/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1892).

Do pobrania:

Uchwała Nr XXXIII/234/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osoiągnięte wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej

Wniosek o przyznanie wyróżnienia

Zarządzenie Nr ROO.0050.18A.2018 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe na rok 2018

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Agnieszka Książek | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:58:51 | Data modyfikacji: 2018-05-14 15:03:00.
Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:58:51
Data modyfikacji: 2018-05-14 15:03:00
Autor: Agnieszka Książek
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl