Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WRÓBLEW - INSPEKTOR
DS. OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Wróblew
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Wróblew

Inspektora ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.

II. Stanowisko:
Inspektor ds. oświaty, kultury i spraw społecznych.

III. Wymagania niezbędne:
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania: jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią, oraz
1) posiada wykształcenie wyższe
2) staż pracy minimum 3 lata
3) inne umiejętności obsługa komputera (program Word, Excel).
• znajomość przepisów prawnych w zakresie oświaty, zdrowia i spraw społecznych,
• Kodeks pracy,
• Ustawa o samorządzie gminnym,
• Kodeks postępowania administracyjnego,
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
• Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych,
• Akty wykonawcze do ww. ustaw.

wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie kierunkowe: pedagogiczne, administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne,
2) preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
3) preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie,
4) samodzielność w podejmowaniu decyzji,
5) umiejętność analityczna,
6) komunikacja werbalna i pisemna,
7) komunikatywność, kreatywność,
8) umiejętność pracy w zespole,
9) prawo jazdy.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Celem wykonywanej pracy jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Wróblew w zakresie realizacji zadań ustawowych nałożonych na gminę, a w szczególności
1) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne placówki oświatowe (przedszkole i szkoły);
2) koordynowanie spraw: z zakresu kultury, zdrowia i spraw społecznych, we współdziałaniu z gminnymi jednostkami samorządowymi.

Zadania ogólne:
Opracowywanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
Udzielanie wyjaśnień, przygotowanie informacji, sprawozdania oraz wniosków w zakresie prowadzonych spraw.

Zadania szczegółowe:
1) Prowadzenie spraw wynikających z ustaw oświatowych m.in. ustawy – Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.
2) Prowadzenie spraw związanych z organizacją szkół, w tym analizowanie i opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkola.
3) Wdrażanie aktów wykonawczych, instrukcji, wytycznych w zakresie organizacji i funkcjonowania przedszkola i szkół podstawowych.
4) Opracowywanie planu dowozów dzieci do szkół.
5) Organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola.
6) Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
7) Opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
8) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród nauczycielom i uczniom.
9) Koordynowanie spraw dot. pomocy materialnej dla uczniów, zakupu podręczników.
10) Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki.
11) Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej oraz subwencją oświatową.
12) Przygotowywanie i koordynowanie wniosków szkół o dofinansowanie zadań oświatowych ze źródeł zewnętrznych.
13) Analiza wydatków oświatowych oraz przygotowanie danych do planu wydatków do projektu budżetu gminy.
14) Uczestniczenie w uroczystościach, radach pedagogicznych, konkursach organizowanych przez szkoły i przedszkola.
15) Koordynowanie spraw z zakresu kultury, we współdziałaniu z gminnymi instytucjami kultury.
16) Koordynowanie spraw społecznych i współdziałanie w tym zakresie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
17) Przygotowanie analiz i sprawozdań statystycznych w zakresie prowadzonych spraw.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• wymiar czasu pracy – pełny etat,
• rodzaj pracy – umowa o pracę,
• miejsce pracy – Urząd Gminy Wróblew,
• przewidywany termin zatrudnienia – czerwiec 2018

VI. Wskaźnik niepełnosprawności:
Wójt Gminy Wróblew informuje, że w miesiącu kwietniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wróblew w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

VII. Dokumenty wymagane:
1) podpisane własnoręcznie:
• życiorys (ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i pracy zawodowej,
• kwestionariusz osobowy,
• list motywacyjny,

2) kopie dokumentów potwierdzających:
• wykształcenie (świadectwa, dyplomy),
• staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej),
• posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata i poświadczający obywatelstwo polskie),

3) pisemne oświadczenie:
• o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne,
• przestępstwo skarbowe,
• o pełnej zdolności do czynności prawnych,
• o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru,
• o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

Dokumenty dodatkowe (jeżeli kandydat posiada):
• kopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• referencje lub opinie z dotychczasowych miejsc pracy.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty umieszczone w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Nabór na stanowisko Inspektora ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych”

Należy składać do dnia 18 maja 2018r. na adres: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew lub w Sekretariacie U.G. – pok. nr 15.

Uwaga!

• W przypadku nadesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy Wróblew.
• Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
• Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną.
• Niniejsze ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew.

IX. Informacje dodatkowe:
Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach:
I etap – weryfikacja dokumentów,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
• Zastrzega się prawo nieskorzystania z żadnej z ofert.
• Na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Bliższych informacji udziela: Sekretarz Gminy pod tel. 43 828 66 03

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych w Referacie Spraw Obywatelskich i Oświaty Urzędu Gminy Wróblew 23.05.2018

Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz wymagania dodatkowe na stanowisko inspektora ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych w Referacie Spraw Obywatelskich i Oświaty Urzędu Gminy Wróblew 21.05.2018r.

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Wróblew o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wróblew - Inspektor ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:44:16 | Data modyfikacji: 2018-05-23 14:50:15.
Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:44:16
Data modyfikacji: 2018-05-23 14:50:15
Autor: Sekretarz Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl