Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O
DOFINANSOWANIE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW

Informuję, że w terminie od 8 maja do 30 czerwca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków (decyduje kolejność składania wniosków).

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą nr XLI/221/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wróblew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2014r. poz. 1624, zm. z 2015r. poz. 1101).

Dofinansowanie przyznawane jest z budżetu Gminy. Wysokość dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosić będzie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), przy czym nie więcej niż 70% kosztów inwestycji, do udokumentowanych fakturą lub rachunkiem wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania ścieków z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wróblew. Dofinansowaniem objęte są obszary o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Dofinansowaniem objęte są przydomowe oczyszczalnie ścieków zakupione i zamontowane po dniu złożenia wniosku. Montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać dokument potwierdzający spełnienie warunków zrzutu oczyszczonych ścieków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wnioskodawcą może zostać osoba fizyczna będąca inwestorem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nieposiadająca zaległości finansowych z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy, przedkładająca oświadczenie o prawie do władania nieruchomością przeznaczoną na cele mieszkaniowe, położoną na terenie gminy Wróblew.

Dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane po wykonaniu zadania i podpisaniu końcowego protokołu odbioru realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie realizacji inwestycji.

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania:

  • na stronie internetowej Gminy Wróblew www.wroblew.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wróblew www.bip.wroblew.pl,
  • w Sekretariacie Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew (pokój nr 15).

Wnioski o dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków należy składać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew (sala konferencyjna),
  • listownie, adres do korespondencji: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Gminy Wróblew (nie data stempla pocztowego!!!).

Więcej informacji dotyczących udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Wróblew, pokój nr 10 lub telefonicznie (43) 828 66 13 - p. Przemysław Marchwicki.

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Woźniak

Do pobrania:

Uchwała Nr XLI/221/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wróblew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

Uchwała Nr III/17/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/221/14 z dnia 26 marca 2014r. dotyczącej "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wróblew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

Zarządzenie Nr ROO.0050.9.2015 Wójta Gminy Wróblew z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wzór wniosku o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Wzór umowy o dotację

Wzór protokołu odbioru robót

Wzór wniosku o płatność

Wzór zgłoszenia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2018-04-05 21:35:40 | Data modyfikacji: 2018-05-08 10:00:12.
Data wprowadzenia: 2018-04-05 21:35:40
Data modyfikacji: 2018-05-08 10:00:12
Autor: Przemysław Marchwicki
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl