Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU CITROEN
BERLINGO 1.9D

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY samochodu Citroen Berlingo 1.9D


Wójt Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu czwartego pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki Citroen Berlingo 1.9D o numerze rejestracyjnym ESI KW98.


1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Urząd Gminy Wróblew
Wróblew 15
98 – 285 Wróblew
Tel. (43) 828 66 00
faks (43) 821 34 15
strona internetowa: www.wroblew.pl
e-mail: gmina@wroblew.pl

2. Przedmiot przetargu:
a) rodzaj, marka i typ pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5t CITROEN Berlingo 1.9 Diesel Kat. 2.0t, wersja 600kg z zabudową termiczną (chłodnia z agregatem),
b) nr rejestracyjny: ESI KW98,
c) rok produkcji: 2001,
d) nr identyfikacyjny (VIN): VF7MBWJYB65645599,
e) data pierwszej rejestracji: 30.11.2001 (w Polsce: 08.05.2009),
f) badanie techniczne ważne do: 2017-12-14,
g) wskazanie drogomierza: 259866 km,
h) okres eksploatacji pojazdu: 30.11.2001-15.11.2017 (191 mies.),
i) kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): biała 1-warstwowy typu uni,
j) dop. masa całk./ ładowność: 1762 kg/ 600 kg,
k) rodzaj nadwozia: furgon 3 drzwiowy 2 osobowy,
l) liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2/ przedni (4x2)/ manualna,
m) rozstaw osi: 2690 mm,
n) oznaczenie silnika: DW8,
o) rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym,
p) pojemność/ moc silnika: 1868 ccm/ 51kW (69KM),
q) liczba cylindrów/ układ cylindrów: 4/ rzędowy,
r) długość/ szerokość/ wysokość: 4108 mm/ 1719mm/ 1802 mm.
Pełny opis przedmiotu sprzedaży tj. OPINIA Nr: 174/S/11/2017 z 20.11.2017r. w załączeniu.

3. Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100).

4. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew z dopiskiem „Zakup samochodu ciężarowego do 3,5t marki Citroen Berlingo 1.9D o numerze rejestracyjnym ESI KW98”.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 730 – 1530, nie później jednak niż do dnia 29 stycznia 2018 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Wróblew, Wróblew 15, sala konferencyjna pokój nr 17.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia kilku ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
d) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna / sprzedaży.
Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu

6. Odrzucenie oferty nastąpi, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
b) nie zawiera danych i/lub dokumentów, o których mowa w treści ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Komisja informuje o odrzuceniu oferty.

7. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:
Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Panem Sławomirem Zaremba tel. 607688204.


8. Urząd Gminy Wróblew zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

9. Inne informacje:
a) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,
b) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty,
c) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

24.01.2018r.

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Woźniak

Załączniki:

załącznik Nr 1 - oświadczenie

załącznik Nr 2 - oferta

załącznik Nr 3 - wzór umowy

OPINIA Nr: 174/S/11/2017

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:33:32 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:23:53.
Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:33:32
Data modyfikacji: 2018-01-29 14:23:53
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl