Ogłoszenia

Ogłoszenia

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE
naboru kandydatów do komisji konkursu ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909), w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wróblew

ogłaszam otwarty nabór dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie) – na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych
w ramach profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W pracach komisji mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) wskazane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy Wróblew z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,
2) korzystają z pełni praw publicznych,
3) przyjmują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:
1) opiniowanie ofert na realizację zadań publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
2) przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do dnia 6 lutego 2018 r.
w sekretariacie Urzędu lub na adres: Urząd Gminy Wróblew, 98-285 Wróblew.

Wyboru kandydatów dokona Wójt Gminy Wróblew.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Woźniak

Do pobrania:

zgloszenie kandydata do komisji 17,01,2018.doc

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2018-01-23 10:39:47 | Data modyfikacji: 2018-01-23 10:41:51.
Data wprowadzenia: 2018-01-23 10:39:47
Data modyfikacji: 2018-01-23 10:41:51
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl