Ogłoszenia
OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WRÓBLEW
2017-04-21 10:31:29
  ...więcej

OGŁOSZENIE AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH O ZAMIARZE DZIERŻAWY NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE KOBIERZYCKO
2017-04-06 14:06:43
  ...więcej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
2017-03-20 11:38:37
Ogłoszenie  Wójt Gminy Wróblew informuje, że w terminie od 20 kwietnia - 30 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków (decyduje kolejność skł  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
2017-02-27 10:22:33
Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr ZK.4120.1.2017.249.1.MR z dnia 22.02.2017 r. informujące o prowadzonych 6 miesięcznych konsultacjach społecznych projektu Planu przeciwdziałania s  ...więcej

ZAWIADOMIENIA O POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH W CELU OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA "ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK12 Z DP1713E W MSC. SMARDZEW - km 316+875"
2017-02-17 13:31:48
  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2017 ROKU
2017-02-10 12:48:32
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2017 W 2017 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 28 lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2017-02-07 09:33:48
  ...więcej

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SOŁECTWA SADOKRZYCE
2017-01-23 12:52:59
OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WRÓBLEW z dnia 23 stycznia 2017r. Na podstawie § 18 ust. 2 oraz § 19 Statutu Sołectwa Sadokrzyce, stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLVI/253/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 sierpn  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ
2017-01-05 13:55:16
OGŁOSZENIEnaboru kandydatów do komisji konkursu ofert   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817), w związku z ogłoszeniem ot  ...więcej

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
2017-01-05 13:37:03
OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wróblew Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016, poz.1817) Wójt Gminy Wr&  ...więcej

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ
2017-01-05 12:38:14
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z zm.) oraz stosownie do uchwały nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 37/2016 STAROSTY SIERADZKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2016r.
2017-01-04 14:56:27
  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2016-12-28 15:14:12
  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA URNY WYBORCZE
2016-12-08 20:33:11
Wrólew, dn. 06.12.2016r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Wróblew informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę 5 sztuk przezroczystych urn wyborczych, została wybrana oferta z  ...więcej

OGŁOSZENIE AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH O PRZETARGACH OGRANICZONYCH NA DZIERŻAWĘ
2016-11-09 12:21:56
  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK
2016-11-03 14:12:18
OGŁOSZENIEWójta Gminy Wróblewz dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa   ...więcej

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOOO-II.4201.2.2016.JC.12
2016-10-26 10:00:48
  ...więcej

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH: KOBIERZYCKO, PRÓCHNA, SŁOMKÓW SUCHY, KOLONIA WĄGŁCZEW, WĄGŁCZEW, SADOKRZYCE, DĄBRÓWKA ZGNIŁA, ORACZEW, ORZEŁ BIAŁY, MANTYKI, WRÓBLEW W GMINIE WRÓBLEW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
2016-10-18 14:07:38
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Kobierzycko, Próchna, Słomków Suchy, Kolonia Wągłczew, Wągłczew, Sadokrzyce, Dąbrówka Zgniła, Oraczew, Orzeł Biały, Man  ...więcej

INFORMACJA WÓJTA GMINY WRÓBLEW - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ
2016-10-18 13:35:32
  ...więcej

OGŁOSZENIE AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH - WYKAZ O ZAMIARZE DZIERŻAWY
2016-10-18 12:37:27
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 155
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl