Ogłoszenia
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
2020-04-06 13:15:47
Ogłoszenie Wójt Gminy Wróblew informuje, że w terminie od 15 kwietnia - 30 czerwca 2020r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków (decyduje kolejność składania   ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2020-04-01 12:41:21
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wróblew Gmina Wróblew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej położonej w miejscowości Kościerzyn, obręb g  ...więcej

INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
2020-04-01 11:48:45
INFORMACJA Z uwagi na wyłączenie bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Wróblew  w wyniku ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa COVID – 19 oraz na podstawie stanowiska Pań  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
2020-03-27 11:44:22
GPB-II.747.2.2020.MM OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Św  ...więcej

OBWIESZCZENIE(OGŁOSZENIE) O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYM 256 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM DZIEBĘDÓW
2020-03-12 10:28:49
Wróblew, dnia 12 marca 2020 r. OBWIESZCZENIE (OGŁOSZENIE)o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 256 położonej w obrębie geodezyjnym Dziebędów. Zgodnie z ar  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2020-03-04 15:27:29
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 STAROSTY SIERADZKIEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2019r.
2020-02-17 12:19:21
  ...więcej

I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH - DZIAŁKI NR 67/1 i 67/2 w m. DRZĄZNA
2020-02-12 11:39:15
P R Z E T A R G Gmina Wróblew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 67/1 oraz działka 67/2, położonych w miejscowości  Drzązna, stanowiących własność G  ...więcej

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZNIESIENIA NAZWY MIEJSCOWOŚCI "ORACZEW MAŁY (OSADA)" W GMINIE WRÓBLEW
2020-02-03 09:38:47
Wróblew, dn. 03.02.2020r. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Oraczew Mały (osada)” w gminie Wróblew 1. Termin przeprowadzenia konsultacjiZgodnie z Zarzą  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK
2020-01-24 13:12:57
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mow  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 ROKU
2020-01-21 11:24:51
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2020 W 2020 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 3 lutego do 2 marca i od 3 sierpnia do 31 sierpnia wraz z: 1) fakturami VAT (lub  ...więcej

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZNIESIENIA NAZWY MIEJSCOWOŚCI "ORACZEW MAŁY (OSADA)" W GMINIE WRÓBLEW
2020-01-16 12:00:28
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 stycznia 2020 r. o konsultacjach społecznych w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Oraczew Mały (osada)” w gminie Wróblew Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, w  ...więcej

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WRÓBLEW W ROKU 2020 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY WRÓBLEW
2020-01-10 11:56:12
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468  z późn. zm.) oraz stosownie do uchwały nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wa  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, DZIERŻAWĘ
2020-01-08 15:04:39
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WRÓBLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019-09-27 11:05:29
Wróblew, dnia 2.10.2019 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WRÓBLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sierad  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
2019-07-31 09:38:29
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku  2019 – II termin Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego za II pó  ...więcej

OBWIESZCZENIE WS. ZMIANY UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE TRASY NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110kV SIERADZ-JAWOR-BŁASZKI
2019-06-19 11:18:52
  ...więcej

RAPORT O STANIE GMINY WRÓBLEW ZA 2018 ROK
2019-05-31 14:56:45
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Wróblew zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Ra  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KALISZU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2019-05-20 15:36:50
  ...więcej

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. "WRÓBELKA ELEMELKA" WE WRÓBLEWIE
2019-04-18 10:48:40
Wójt Gminy Wróblew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola im. „Wróbelka Elemelka” we Wróblewie, Wróblew 55, 98-285 WróblewOrgan prowadzący: Gmina Wróblew, Wr&oac  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 233
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl