Przetargi 2020

Zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z terenu Gminy Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 6.04.2020

SIWZ 6.04.2020

Załącznik Nr 1 do SIWZ formularz oferty

Załacznik nr 2 do SIWZ wzór umowy

Załącznik Nr 3 do SIWZ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 do SIWZ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 do SIWZ oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiazku podatkowego

Załącznik Nr 6 do SIWZ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:27:00 | Data modyfikacji: 2020-04-06 09:32:06.
Odbiór lub wyłapywanie bezpańskich (bezdomnych)
psów z terenu Gminy Wróblew, ich transport oraz
utrzymanie w schronisku dla zwierząt wraz ze
świadczeniem usług powiązanych - zapytanie
ofertowe

Zapytanie ofertowe do złożenia oferty 30.01.2020

druk oferty zał. nr 1

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2020-01-30 12:50:59 | Data modyfikacji: 2020-01-30 12:53:16.
Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na
terenie Gminy Wróblew - - zapytanie ofertowe do
30.000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty 28.01.2020

Formularz ofertowy zał. nr 1

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:43:51 | Data modyfikacji: 2020-01-28 09:50:33.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na
2020r. - 10.01.2020r.

Plan zamówień publicznych 10.01.2020

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:34:39 | Data modyfikacji: 2020-01-10 10:36:55.
Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:34:39
Data modyfikacji: 2020-01-10 10:36:55
Autor: Radosław Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl