Przetargi 2020

Montaż gazowego źródła ciepła oraz
odnawialnego źródła energii elektrycznej dla
budynku Urzędu Gminy we Wróblewie - etap I -
montaż gazowego źródła ciepła

Ogłoszenie o zamówienieniu 2.06.2020

SIWZ 2.06.2020

załączniki od A, C, D, E, F, H, I

załącznik B - Przedmiar - Kosztorys nakładczy

Istotne postanowienia umowy - Wzór umowy 2.06.2020

Dokumentacja Projektowa 2.06.2020

Tabela równoważności 2.06.2020

Dokumentacja techniczna - branża elektryczna

Przedmiar branża elektryczna

Informacja o treści złożonych ofert 15.06.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.06.2020

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2020-06-02 09:15:49 | Data modyfikacji: 2020-06-24 09:17:47.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kościerzyn, gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 28.04.2020

SIWZ 28.04.2020

załączniki od A, C, D, E, F, G, H, I

kosztorys ofertowy - przedmiar

dokumentacja techniczna

Istotne Warunki Umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ 5.5.2020.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ 7.5.2020

Informacja o treści złożonych ofert 15.05.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8.06.2020

Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu 15.06.2020

Odwołanie do KIO

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2020-04-28 08:49:35 | Data modyfikacji: 2020-06-15 13:38:35.
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości
Rakowice, gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 21.04.2020

SIWZ 21.04.2020

załączniki od A, C, D, E, F, G, H, I

Istotne Warunki Umowy 21.04.2020

Dokumentacja techniczna 21.04.2020

Kosztorys Ofertowy - Przedmiar - 21.04.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 24.04.2020

Informacja o treści złozonych ofert 7.05.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.05.2020

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2020-04-21 08:09:01 | Data modyfikacji: 2020-05-25 12:48:43.
Dostawa paliw ciekłych

Ogłoszenie o zamówieniu 17.04.2020

SIWZ 17.04.2020

załączniki - paliwa RIT.271.06.2020.RR. - wersja edytowalna

Oświadczenie Grupy Kapitałowej 17.04.2020

Wyjaśnienia SIWZ pyt. 1 - 15 - 22.04.2020

projekt umowy z dn. 22.04.2020.doc

Informacja o treści złożonych ofert 28.04.2020

oświadczenie dot. Grupy Kapitałowej 28.04.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.05.2020

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2020-04-17 11:14:22 | Data modyfikacji: 2020-05-05 10:41:25.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z terenu Gminy Wróblew

Przetarg - transmisja na żywo

Ogłoszenie o zamówieniu 6.04.2020

SIWZ 6.04.2020

Załącznik Nr 1 do SIWZ formularz oferty

Załacznik nr 2 do SIWZ wzór umowy

Załącznik Nr 3 do SIWZ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 do SIWZ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 do SIWZ oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiazku podatkowego

Załącznik Nr 6 do SIWZ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o treści złożonych ofert 15.04.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 15.04.2020

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:27:00 | Data modyfikacji: 2020-04-15 14:15:20.
Odbiór lub wyłapywanie bezpańskich (bezdomnych)
psów z terenu Gminy Wróblew, ich transport oraz
utrzymanie w schronisku dla zwierząt wraz ze
świadczeniem usług powiązanych - zapytanie
ofertowe

Zapytanie ofertowe do złożenia oferty 30.01.2020

druk oferty zał. nr 1

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2020-01-30 12:50:59 | Data modyfikacji: 2020-01-30 12:53:16.
Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na
terenie Gminy Wróblew - - zapytanie ofertowe do
30.000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty 28.01.2020

Formularz ofertowy zał. nr 1

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:43:51 | Data modyfikacji: 2020-01-28 09:50:33.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na
2020r. - 10.01.2020r.

Plan zamówień publicznych 10.01.2020

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:34:39 | Data modyfikacji: 2020-01-10 10:36:55.
Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:34:39
Data modyfikacji: 2020-01-10 10:36:55
Autor: Radosław Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl