Organizacja zgromadzeń

Organizacja zgromadzeń

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono
utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości
w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników
oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przyjmuje Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

- na numer fax: 43 821 34 15

- e-mail: ugwroblew@op.pl

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2015-11-24 12:34:56 | Data modyfikacji: 2015-11-24 12:53:20.
Data wprowadzenia: 2015-11-24 12:34:56
Data modyfikacji: 2015-11-24 12:53:20
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl