> IV Sesja

IV Sesja

Uchwały z IV Sesji z dnia 27 marca 2015r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: "Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wróblew"

Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2015 rok

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2015-2020

Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego dla części obrębów geodezyjnych: Kobierzycko, Próchna, Słomków Suchy, Kolonia Wągłczew, W

Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/260/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gmi

Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie

Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie i Gminnej Bibliotrki Publicznej we Wróblewie

Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie

Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014

Uchwałą Nr IV/32/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych dla gminy Wróblew na 2015r.

Uchwała Nr IV/33/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2015r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-04-02 14:42:47 | Data modyfikacji: 2015-04-02 15:20:44.
Data wprowadzenia: 2015-04-02 14:42:47
Data modyfikacji: 2015-04-02 15:20:44
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl