> Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna

I. Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane uczniom:
* rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto
* uczniom wymienionym w pkt.1 i 2 niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin, w których występuje:
- ubóstwo;
- sieroctwo;
- bezdomność;
- bezrobocie;
- niepełnosprawność;
- długotrwała lub ciężka choroba;
- przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
* bez względu na dochód uczniom:
- słabowidzącym;
- niesłyszącym;
- słabosłyszącym;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
- posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

Wniosek należy złożyć do dnia 5 września 2014 roku w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć następujące dokumenty:
1. wnioski składane w ramach kryterium dochodowego:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 • odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
 • kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
 • kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym,
 • oświadczenie o wysokości dochodów – w przypadku pracy dorywczej,
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

2. wniosku składane poza kryterium dochodowym:

 • w przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny przekracza 539,00 zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

3. wnioski składane dla uczniów niepełnosprawnych:

 • należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.

Wniosek dostępny jest:
- na stronie internetowej www.wroblew.pl
- w szkołach.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Od 18 sierpnia 2014 r. do 5 września 2014 r.

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Woźniak

Załączniki do pobrania:

Uchwała Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Wniosek w sprawie dofinansowania podręczników

Wniosek w sprawie dofinansowania podręczników dla osób niepełnosprawnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-05 14:24:20.
Data wprowadzenia: 2014-09-05 14:24:20
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl