Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 25 stycznia 2019r. (piątek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
IV Sesja Rady Gminy Wróblew


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego w 2017 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wróblew w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Wróblew,
b) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wróblew i komisji stałych Rady na 2019 rok,
c) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wróblew,
d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wróblew na lata 2019-2021,
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Wróblew na 2019r.
f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2019r.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 23 stycznia 2019r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Dawid

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-17 12:17:40.

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 19 grudnia 2018r. (środa) o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
III Sesja Rady Gminy Wróblew


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o inwestycjach gminnych zrealizowanych w 2018 roku.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie,
b) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2019-2024,
d) uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2019 rok,
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
g) ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 18 grudnia 2018r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Andrzej Dawid

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-11 12:23:55.

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 28 listopada 2018r. (środa) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
II Sesja Rady Gminy Wróblew


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) powierzenia reprezentowania Gminy Wróblew w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
b) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wróblew,
c) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew,
e) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
f) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Dziebędów, Inczew, Sędzice, Kobierzycko, Kościerzyn Rozp. Maj., Kościerzyn i Ocin, gmina Wróblew.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Dawid

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-11-22 10:12:00 | Data modyfikacji: 2018-11-22 10:16:11.

Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 21 listopada 2018r. (środa) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
I Sesja Rady Gminy Wróblew VIII kadencji


Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Złożenie ślubowania przez radnych.
3) Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wróblew:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania.
d) ogłoszenie wyników głosowania,
e) stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wróblew.
4) Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Wróblew.
5) Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wróblew:
a) ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wróblew,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) wybór komisji skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) ogłoszenie wyników głosowania,
f) stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wróblew.
6) Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Wróblew.
7) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) powołania Komisji Rewizyjnej,
b) powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Wróblew,
c) powołania Komisji stałych Rady Gminy Wróblew oraz ustalenia zakresów ich działania.
8) Interpelacje i wnioski radnych.
9) Zapytania i wolne wnioski.
10) Zakończenie obrad.

Komisarz Wyborczy
w Sieradzu II

/-/ Tomasz Rafał Kucharski

 

Do pobrania:

 

 
Pozstanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Wróblew wybranej w dniu 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-11-08 11:56:21 | Data modyfikacji: 2018-11-22 10:16:02.
Data wprowadzenia: 2018-11-08 11:56:21
Data modyfikacji: 2018-11-22 10:16:02
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl