Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 23 czerwca 2017r. (piątek) o godz. 13.30
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXVI Sesja Rady Gminy Wróblew

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2016 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew za 2016 rok,
c) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2017 rok,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017-2020,
f) zatwierdzenia „Planu Rozwoju Sołectwa Wróblew na lata 2017-2024”,
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości na rzecz Gminy Wróblew.
4) Interpelacje i wnioski radnych.
5) Zapytania i wolne wnioski.
6) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid

 


Posiedzenia poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 21 czerwca 2017r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-06-13 10:01:19.
Data wprowadzenia: 2017-06-13 10:01:19
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl