Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 17 października 2019r. (czwartek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
IX Sesja Rady Gminy Wróblew

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wróblew w roku szkolnym 2018/2019.
3. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchylenia uchwały Nr VIII/59/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 września 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
b) zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
c) zmian w budżecie gminy Wróblew na 2019 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2019-2024,
e) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023,
f) wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023,
g) uchylenia uchwały Nr VIII/66/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 września 2019r. w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew”,
h) zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/232/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.


Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 16 października 2019r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Dawid

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-10-10 10:00:17 | Data modyfikacji: 2019-10-10 10:01:15.

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 12 września 2019r. (czwartek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
VIII Sesja Rady Gminy Wróblew

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2019r.
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew za I półrocze 2019r.
5. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze 2019r.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
b) zmian w budżecie gminy Wróblew na 2019 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2019-2024,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych,
e) zmieniająca uchwałę nr XXXIII/232/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
g) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
h) aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew”.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.


Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 10 września 2019r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Dawid

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-04 14:26:08 | Data modyfikacji: 2019-09-04 14:36:42.

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 14 czerwca 2019r. (piątek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
VII Sesja Rady Gminy Wróblew

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wróblew za 2018 rok:
a) debata nad Raportem,
b) przeprowadzenie głosowania w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wróblew wotum zaufania i podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2018 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew za 2018 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi powiatowej nr 1719E Kolonia Sędzice-Sędzice”,
d) zmian w budżecie gminy Wróblew na 2019 rok,
e) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
f) zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Dziebędów, Inczew, Sędzice, Kobierzycko, Kościerzyn Rozp. Maj., Kościerzyn i Ocin, gmina Wróblew,
g) stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wróblew,
h) powołania Zespołu opiniującego zgłaszanych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023,
i) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.


Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 12 czerwca 2019r. (środa) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Dawid

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-06-06 15:20:49 | Data modyfikacji: 2019-09-04 14:36:42.

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 24 maja 2019r. (piątek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
VI Sesja Rady Gminy Wróblew

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych,
b) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2019 rok,
c) zmieniająca uchwałę Nr XIX/101/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania zasad nabywania oraz zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wróblew, a także ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
d) zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy studni na cele socjalno-bytowe, na terenie Gminy Wróblew,
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
f) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Wróblew,
g) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wróblew.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.


Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 22 maja 2019r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Dawid

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-05-15 12:35:23 | Data modyfikacji: 2019-05-15 12:35:59.

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 11 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
V Sesja Rady Gminy Wróblew

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018r.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wróblew za 2018 rok.
5. Informacja na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie w 2018 roku.
7. Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018,
9. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wróblew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
b) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok,
c) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wróblew”,
d) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2019 rok,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2019-2024,
f) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wróblew,
g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie,
h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie,
i) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie za rok 2018,
j) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 7 marca 2019r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Dawid

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-01 12:05:32 | Data modyfikacji: 2019-05-15 12:35:59.

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 25 stycznia 2019r. (piątek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
IV Sesja Rady Gminy Wróblew


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego w 2017 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wróblew w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Wróblew,
b) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wróblew i komisji stałych Rady na 2019 rok,
c) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wróblew,
d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wróblew na lata 2019-2021,
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Wróblew na 2019r.
f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2019r.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 23 stycznia 2019r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Dawid

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-17 12:17:40 | Data modyfikacji: 2019-05-15 12:35:59.

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 19 grudnia 2018r. (środa) o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
III Sesja Rady Gminy Wróblew


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o inwestycjach gminnych zrealizowanych w 2018 roku.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie,
b) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2019-2024,
d) uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2019 rok,
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
g) ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 18 grudnia 2018r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Andrzej Dawid

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-11 12:23:55 | Data modyfikacji: 2019-05-15 12:35:59.

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 28 listopada 2018r. (środa) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
II Sesja Rady Gminy Wróblew


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) powierzenia reprezentowania Gminy Wróblew w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
b) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wróblew,
c) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew,
e) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
f) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Dziebędów, Inczew, Sędzice, Kobierzycko, Kościerzyn Rozp. Maj., Kościerzyn i Ocin, gmina Wróblew.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Dawid

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-11-22 10:12:00 | Data modyfikacji: 2018-11-22 10:16:11.

Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 21 listopada 2018r. (środa) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
I Sesja Rady Gminy Wróblew VIII kadencji


Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Złożenie ślubowania przez radnych.
3) Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wróblew:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania.
d) ogłoszenie wyników głosowania,
e) stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wróblew.
4) Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Wróblew.
5) Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wróblew:
a) ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wróblew,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) wybór komisji skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) ogłoszenie wyników głosowania,
f) stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wróblew.
6) Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Wróblew.
7) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) powołania Komisji Rewizyjnej,
b) powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Wróblew,
c) powołania Komisji stałych Rady Gminy Wróblew oraz ustalenia zakresów ich działania.
8) Interpelacje i wnioski radnych.
9) Zapytania i wolne wnioski.
10) Zakończenie obrad.

Komisarz Wyborczy
w Sieradzu II

/-/ Tomasz Rafał Kucharski

 

Do pobrania:

 

 
Pozstanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Wróblew wybranej w dniu 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-11-08 11:56:21 | Data modyfikacji: 2018-11-22 10:16:02.
Data wprowadzenia: 2018-11-08 11:56:21
Data modyfikacji: 2018-11-22 10:16:02
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl