Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 24 marca 2017r. (piątek) o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXIII Sesja Rady Gminy Wróblew

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wróblew za 2016r.
4) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w roku 2016.
5) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
6) Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie w 2016 roku.
7) Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2016 rok.
8) Sprawozdanie z realizacji w 2016r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
9) Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.
10) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odrzucenia w całości stanowiska Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, dotyczącego zaopiniowania uchwały Nr XXII/151/17 Rady Gminy Wróblew w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
c) określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wróblew,
d) ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew,
e) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wróblew”,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wróblew na 2017 rok,
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew gmina Wróblew,
h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie,
i) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie,
j) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie za rok 2016,
k) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
11) Interpelacje i wnioski radnych.
12) Zapytania i wolne wnioski.
13) Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid

Posiedzenia poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 22 marca 2017r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-03-15 13:06:13.
Data wprowadzenia: 2017-03-15 13:06:13
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl