Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 22 grudnia 2017r. (piątek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXXI Sesja Rady Gminy Wróblew

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wróblew w roku szkolnym 2016/2017.
3) Informacja o inwestycjach gminnych zrealizowanych w 2017 roku.
4) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
b) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie,
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2018-2022,
d) uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2018 rok,
e) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2017 rok,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017-2020,
g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Wróblew na 2018r.,
h) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2018r.
6) Interpelacje i wnioski radnych.
7) Zapytania i wolne wnioski.
8) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid

 

Jednocześnie informuje się, że posiedzenia poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 20 grudnia 2017r. (środa) o godz. 8.00.

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:35:55 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:36:11.
Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:35:55
Data modyfikacji: 2017-12-13 10:36:11
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl