Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 12 kwietnia 2017r. (środa) o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXIV Sesja Rady Gminy Wróblew

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Informacja w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016”.
4) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
b) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
c) zmieniająca uchwałę nr XIV/106/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wróblew,
d) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Zapytania i wolne wnioski.
7) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid

 


Posiedzenia poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 11 kwietnia 2017r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-04-05 09:46:36.
Data wprowadzenia: 2017-04-05 09:46:36
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl