Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 30 maja 2017r. (wtorek) o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXV Sesja Rady Gminy Wróblew

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wróblew nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Inczew gmina Wróblew,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wróblew nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kościerzyn gmina Wróblew,
c) zmieniająca uchwałę Nr IX/37/07 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej zasób gminy,
d) określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Wróblew składników mienia komunalnego do korzystania,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2017 rok,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017-2020.
4) Interpelacje i wnioski radnych.
5) Zapytania i wolne wnioski.
6) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid

 Posiedzenia poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 26 maja 2017r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:47:33.
Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:47:33
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl