> XV Sesja

XV Sesja

Uchwała Nr XV/91/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2008 r.

Uchwała Nr XV/90/08 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie.

Załącznik do Uchwały Nr XV/90/08

Uchwała Nr XV/89/08 w sprawie zmiany "Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w p

Uchwała Nr XV/88/08 w sprawie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Wróblew.

Uchwała Nr XV/87/08 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Uchwała Nr XV/86/08 w sprawie umarzania wierzytelności przypadających Gminie Wróblew z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz

Uchwała Nr XV/85/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do zasobu gminnego.

Uchwała Nr XV/84/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej zasób gminy.

Uchwała Nr XV/83/08 w sprawie ustalenia taryfy opłat za dostawę wody z wodociągów wiejskich.

Uchwała Nr XV/82/08 w sprawie zatwierdzenia opłaty za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Uchwała Nr XV/81/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie.

Załącznik do Uchwały Nr XV/81/09

Uchwała Nr XV/80/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok.

Załącznik do Uchwały Nr XV/80/08

Uchwała Nr XV/79/08 w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie.

Uchwała Nr XV/78/08 w sprawie oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie.

Uchwała Nr XV/77/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XV/76/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 10:58:00 | Data modyfikacji: 2009-11-05 11:02:32.
Data wprowadzenia: 2009-11-05 10:58:00
Data modyfikacji: 2009-11-05 11:02:32
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl