bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

Ogłoszenia

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Wróblew, dn. 22 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

NA TEMAT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 8 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 308, poz. 2587). Ich zasięg terytorialny obejmował organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Wróblew. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019 działającymi na terenie gminy Wróblew.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z Projektem Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wróblew, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wroblew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wróblew.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniu 22.11.2018 r. w godzinach 8.00 - 10.00 w Urzędzie Gminy Wróblew w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W ww. terminie, w celu przedstawienia swoich opinii nt. Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, nie stawiła się żadna z organizacji pozarządowych prowadzących swą działalność na terenie Gminy Wróblew.

Wyniki konsultacji ogłoszono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wroblew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wróblew.

Na tym protokół zakończono.
Sporządziła: Agnieszka Książek

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Woźniak

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-11-23 11:35:13.
Data wprowadzenia: 2018-11-23 11:35:13
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl