Ogłoszenia

Ogłoszenia

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
 
Wójt Gminy Wróblew
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728)

Wójt Gminy Wróblew

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Wróblew.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. będzie prowadzony w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku, zgodnie z procedurą naboru stanowiącą załącznik nr 2.

Informacja dla kandydatów na rachmistrza spisowego

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie danej gminy,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:

  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacjeo statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

  • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego na kwestionariuszu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia;
  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  • Oświadczenie RODO, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy we Wróblewie.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Załączone pliki:

1) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728)

2) Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku

3) Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego

4) Oświadczenie kandydata RODO

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-15 19:13:00 | Data modyfikacji: 2020-06-19 14:09:30.
Data wprowadzenia: 2020-06-15 19:13:00
Data modyfikacji: 2020-06-19 14:09:30
Autor: Sekretarz Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl