Ogłoszenia

Ogłoszenia

RAPORT O STANIE GMINY WRÓBLEW ZA 2019 ROK

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Wróblew

Wójt  Gminy Wróblew zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja każdego roku przedstawić Radzie Gminy  raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Planowany termin sesji – 26 czerwiec 2020r.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Wojt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 

 

Raport o stanie Gminy Wróblew za 2019r.

Zgłoszenie do debaty

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:33:15 | Data modyfikacji: 2020-06-18 21:45:54.
Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:33:15
Data modyfikacji: 2020-06-18 21:45:54
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl