Ogłoszenia

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE RDOŚ W ŁODZI Z DNIA 20.05.2020R.

Łódź, 20 maja 2020r.

WOOŚ.420.69.2019.ARu.19

 
OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w nawiązaniu do wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika, z 18 czerwca 2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN 500 relacji Kalisz – Sieradz,

zawiadamiam, że:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 20 maja 2020 r. postanowieniem znak: WOOŚ.420.69.2019.ARu.16 podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z 20 maja 2020, znak: WOOŚ.420.69.2019.ARu.17 wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sieradzu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, a w przypadku takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zajęcie stanowiska zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, piętro XII, pokój 1216, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, tel. (42) 66 50 382. Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu CO-VID, zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie wyjaśnień w sprawie, a także składanie wniosków i uwag w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, możliwe będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 25 maja 2020 r.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

(-) Kazimierz Perek

Do pobrania:

 

 
Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi 20.05.2020r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: RDOŚ w Łodzi | Data wprowadzenia: 2020-05-25 10:16:48.
Data wprowadzenia: 2020-05-25 10:16:48
Autor: RDOŚ w Łodzi
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl