Ogłoszenia

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO O WYDANIU
DECYZJI NR 77/20 Z DNIA 15.04.2020R.

GPB-II.747.2.2020.MM

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 12 związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej dalej ustawą oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wydaniu na rzecz, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 8, decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 77/20 z 15.04.2020 r., o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew, w celu wykonania badań geotechnicznych /geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego” w zakresie zadania inwestycyjnego pn.”Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 DN 500 relacji Sieradz – Kalisz”:
dz. ewid. nr 2/8, obręb 0009 Inczew, jednostka ewidencyjna 101410_2, Wróblew – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej SR1S/00053926/7; dz. ewid. nr 2/11, obręb 0009 Inczew, jednostka ewidencyjna 101410_2 Wróblew – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej SR1S00058148/4; dz. ewid. nr 2/13, obręb 0009 Inczew, jednostka ewidencyjna 101410_2, Wróblew – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej SR1S/00058148/4, dz. ewid. nr 4/16, obręb 0009 Inczew, jednostka ewidencyjna 101410_2, Wróblew – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej SR1S/00056661/2, dz. ewid. nr 21/3, obręb 0009 Inczew, jednostka ewidencyjna 101410_2, Wróblew – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej SR1S/00040882/2.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Od decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.
Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej ustawą COVID-19 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów nie rozpoczyna się.
Czynności dokonane w okresie, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne, zgodnie z art. 15 zzs ust. 7 ustawy COVID-19.
Dodatkowo, w związku z art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy COVID-19, strona może wnieść odwołanie od decyzji w wyżej wymienionych terminach do Ministra Rozwoju od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Odwołanie od przedmiotowej decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 23.04.2020 r. poprzez obwieszczenie zamieszczone w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, właściwych miejscowo urzędach gmin oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom postępowania przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Łódzkiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na stronie internetowej https://bip.lodzkie.eu/page/47,tablica-ogloszen.html.


Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Do pobrania:

 

 
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji Nr 77/20 z dnia 15.04.2020r. - pdf

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-04-23 10:37:07 | Data modyfikacji: 2020-04-23 10:40:33.
Data wprowadzenia: 2020-04-23 10:37:07
Data modyfikacji: 2020-04-23 10:40:33
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl