Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE NABORU NADYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE: INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
BUDŻETOWEJ I PŁAC

Wójt Gminy Wróblew
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy Wróblew

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.

II. Stanowisko: Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac

III. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opina.

wymagania dodatkowe:

 1. preferowane osoby ze stażem pracy na podobnym stanowisku i wykształceniem wyższym o profilu ekonomicznym, rachunkowość i finanse,
 2. doświadczenie zawodowe - minimum 3-letni staż pracy w księgowości,
 3. znajomość zasad funkcjonowania księgowości budżetowej,
 4. znajomość regulacji prawnych, w tym prawa oświatowego, umiejętność naliczania wynagrodzeń dla pracowników oświaty,
 5. doświadczenie w pracy z oprogramowaniem płacowym, zwłaszcza w obsłudze programów „VULCAN”, „Płatnik” oraz „Księgowość budżetowa” i „Besti@”
 6. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie wydatków jednostek budżetowych
 2. wstępna kontrola operacji gospodarczych i finansowych w zakresie planów finansowych jednostek budżetowych,
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz informacji z wykonania planów finansowych jednostek
 4. naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac w tym naliczanie innych należności (zasiłków), prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potraceń od wynagrodzeń,
 5. naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS,
 6. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 7. gromadzenie, właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów,
 8. prowadzenie spraw dotyczących ZFŚS pracowników.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • rodzaj pracy – umowa o pracę,
 • miejsce pracy – Urząd Gminy we Wróblewie,
 • przewidywany termin zatrudnienia – czerwiec 2020 r.,
 • wynagrodzenie ustalone zostanie zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wróblew, jednak nie niższe od kwoty 3 000,00 zł. (brutto) + dodatek za staż pracy.

VI. Wskaźnik niepełnosprawności:
Wójt Gminy Wróblew informuje, że w miesiącu marcu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wróblew w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

VII. Dokumenty wymagane:
1) podpisane własnoręcznie:

 • życiorys uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załączony wzór),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, z chwilą podjęcia pracy.

2) kopie dokumentów potwierdzających:

 • wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub odpisy świadectw),
 • staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej),

3) pisemne oświadczenie (wg załączonych wzorów):

 • o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru,
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

4) inne kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. referencje z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach),
5) okazanie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość przez kandydata zakwalifikowanego do II etapu konkursu.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty umieszczone w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Nabór na stanowisko Inspektora ds. Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac
należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. na adres:

Urząd Gminy Wróblew
Wróblew 15
98-285 Wróblew
lub w Sekretariacie U.G. – pok. nr 15.

Uwaga!

 • Dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną.
 • W przypadku nadesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy Wróblew.
 • Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Niniejsze ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew.

IX. Informacje dodatkowe:
Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach:
I etap – weryfikacja dokumentów,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowana zostanie na stronie internetowej Gminy i w BIP oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 • Zastrzega się prawo nieskorzystania z żadnej z ofert.
  • Na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Bliższych informacji udziela: Skarbnik Gminy pod tel. 43 828 66 04

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 

Kwestionariusz osobowy - wzór

Oświadczenie o niekaralności - wzór

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór

Oświadczenie o stanie zdrowia - wzór

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Skarbnik Gminy/Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2020-04-20 10:06:34 | Data modyfikacji: 2020-04-21 21:02:53.
Data wprowadzenia: 2020-04-20 10:06:34
Data modyfikacji: 2020-04-21 21:02:53
Autor: Skarbnik Gminy/Sekretarz Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl