Ogłoszenia

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

GPB-II.747.2.2020.MM

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych /geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego” w zakresie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 DN 500 relacji Sieradz – Kalisz”:
dz. ewid. nr 2/8, obręb 0009 Inczew, jednostka ewidencyjna 101410_2, Wróblew – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej SR1S/00053926/7; dz. ewid. nr 2/11, obręb 0009 Inczew, jednostka ewidencyjna 101410_2 Wróblew – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej SR1S00058148/4; dz. ewid. nr 2/13, obręb 0009 Inczew, jednostka ewidencyjna 101410_2, Wróblew – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej SR1S/00058148/4, dz. ewid. nr 4/16, obręb 0009 Inczew, jednostka ewidencyjna 101410_2, Wróblew – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej SR1S/00056661/2, dz. ewid. nr 21/3, obręb 0009 Inczew, jednostka ewidencyjna 101410_2, Wróblew – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej SR1S/00040882/2.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, do czasu wydania decyzji strony mogą uzyskać informacje pod nr tel. 42 664 12 61 lub przesłać pisemne uwagi za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 §2 kpa). Publiczne ogłoszenie nastąpiło 27.03.2020 r.

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:44:22.
Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:44:22
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl