Ogłoszenia

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE(OGŁOSZENIE) O PRZYSTĄPIENIU DO
OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYM 256
POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM DZIEBĘDÓW

Wróblew, dnia 12 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE (OGŁOSZENIE)
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 256 położonej w obrębie geodezyjnym Dziebędów.


Zgodnie z art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z póź.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wróblew uchwały Nr XIII/101/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 256 położonej w obrębie geodezyjnym Dziebędów.

Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew, 98-285 Wróblew 15 lub na adres elektroniczny gmina@wroblew.pl.

Zgodnie z 39, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie art. 40 w/w ustawy w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew, 98-285 Wróblew 15 lub na adres elektroniczny gmina@wroblew.pl.

Uwagi i wnioski do prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać:
1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wszystkie wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wróblew.

Jednocześnie zawiadamiam że zainteresowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędu Gminy Wróblew, 98-285 Wróblew 15.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2020-03-12 10:28:49.
Data wprowadzenia: 2020-03-12 10:28:49
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl