Ogłoszenia

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WRÓBLEW o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Wróblew, dnia 2.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WRÓBLEW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Dziebędów, Inczew, Sędzice, Kobierzycko, Kościerzyn Rozp. Maj., Kościerzyn i Ocin, gmina Wróblew
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wróblew Nr II/19/18 z dnia 28 listopada 2018 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Wróblew Nr VII/55/19 z dnia 14 czerwca 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Dziebędów, Inczew, Sędzice, Kobierzycko, Kościerzyn Rozp. Maj., Kościerzyn i Ocin, gmina Wróblew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 października 2019 r. do 31 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wróblew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r. lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu dokumentacja sprawy (projekt planu miejscowego, prognoza oddziaływania na środowisko, stanowiska organów). Zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Wróblew, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i prognozy w terminie do dnia 15 listopada 2019 r.
Uwagi do planu miejscowego i prognozy należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew, albo w formie elektronicznej na adres: gmina@wroblew.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wróblew.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Gminy Wróblew w zakładce ochrona danych osobowych.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2019-09-27 11:05:29 | Data modyfikacji: 2019-09-27 11:07:32.
Data wprowadzenia: 2019-09-27 11:05:29
Data modyfikacji: 2019-09-27 11:07:32
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl