Ogłoszenia

Ogłoszenia

RAPORT O STANIE GMINY WRÓBLEW ZA 2018 ROK

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Wróblew

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Wróblew zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

              Termin sesji ustalono na dzień 14 czerwca 2019 roku
 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 

Raport o stanie Gminy Wróblew za 2018 rok

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:56:45 | Data modyfikacji: 2019-05-31 14:58:55.
Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:56:45
Data modyfikacji: 2019-05-31 14:58:55
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl