Ogłoszenia

Ogłoszenia

NABÓR WNIOSKÓW NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM
DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WRÓBLEW W ROKU
2019 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU
ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY WRÓBLEW

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) oraz stosownie do uchwały nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wróblew

WÓJT GMINY WRÓBLEW OGŁASZA
NABÓR WNIOSKÓW NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU GMINY WRÓBLEW W ROKU 2019
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY WRÓBLEW

1. ZADANIA DO REALIZACJI
Zadanie Nr 1. Rozwój sportu na terenie gminy Wróblew - grupa juniorska.
Zadanie Nr 2. Rozwój sportu na terenie gminy Wróblew - grupa seniorska.

2. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ
Warunki określone zostały w Uchwale Nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wróblew.

3. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

  • Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2019 roku o godz. 15.30 - decyduje data wpływu do Urzędu.
  • Wniosek należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Uchwały
    Nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wróblew.
  • Oferty powinny być złożone w zamkniętych i opisanych kopertach: „Oferta klubu sportowego ……. z zakresu rozwoju sportu – Zadanie Nr …”
  • Miejsce złożenia wniosków: Urząd Gminy Wróblew, Sekretariat Urzędu pok. nr 15 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew

4. TERMINY REALIZACJI ZADAŃ
Wsparcie obejmuje realizację zadania w terminie od podpisania umowy do grudnia 2019 r.

5. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE ZADAŃ:
Wysokość środków w budżecie Gminy Wróblew przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku wynosi 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

6. INFORMACJE DODATKOWE:
Druki wniosków do pobrania w pokoju nr 18 lub na stronie www.wroblew.pl lub www.bip.wroblew.pl

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 

 

 
Wzór wniosku 23.01.2019r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Emilia Domagała | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:25:14 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:37:20.
Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:25:14
Data modyfikacji: 2019-01-23 14:37:20
Autor: Emilia Domagała
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl