Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ W m.
CHARŁUPIA WIELKA

P R Z E T A R G
Gmina Wróblew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na:
sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 410/2, położonej w miejscowości Charłupia Wielka, stanowiącej własność Gminy Wróblew.


Oznaczenie nieruchomości:

Działka nr 410/2 o pow. 0,0383ha zabudowana budynkiem usługowym, położona w miejscowości Charłupia Wielka, obręb geodezyjny 2 Charłupia Wielka, gmina Wróblew, KW SR1S/00041673/1.
Cena wywoławcza 26 400,00zł wadium w wysokości 2.600,00 zł

Opis nieruchomości:

Stan prawny uregulowany. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Wróblew. Nieruchomość gruntowa składa się z zabudowanej działki nr 410/2 o pow. 0,0383ha – obręb 2 Charłupia Wielka. Zabudowę na działce stanowi wolnostojący, murowany, parterowy, niepodpiwniczony budynek po byłym punkcie skupu mleka o pow. zabudowy 104m2 i pow. użytkowej 85m2. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SR1S/00041673/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sieradzu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wróblew przedmiotowa działka określona jest jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (M, U).

Nieruchomość będące przedmiotem sprzedaży, wolna jest od obciążeń.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z przedmiotem sprzedaży

Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2018r. o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15.
Wadium w wyżej określonej wysokości, należy wpłacić na konto BS Wróblew O/Sieradz 78 9267 0006 0040 1461 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy Wróblew, najpóźniej w dniu 16.12.2018r.

Wadium osoby która wygrywa przetarg, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium pozostałych uczestników przetargu, zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu przetargu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym.
Wpłacone wadium przepada w sytuacji gdy osoba która wygrała przetarg nie przystąpi do podpisania Aktu Notarialnego.

Wylicytowana należność musi być uiszczona w całości przed zawarciem aktu notarialnego, opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (43) 8286608 lub w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Woźniak

 
Ogłoszenie o przetargu 16.11.2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-11-16 09:18:44.
Data wprowadzenia: 2018-11-16 09:18:44
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl