Ogłoszenia

Ogłoszenia

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Wróblew
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 8 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 308, poz. 2587)

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji "Programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok."

  1. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat projektu Programu współpracy gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019 działającymi na terenie gminy Wróblew.
  2. Konsultacje odbędą się w dniu 22.11.2018 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew (Wróblew 15) w godzinach 8.00 - 10.00 w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
  3. Projekt Programu współpracy gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019 dostępny będzie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wroblew.pl).
  4. Zasięg terytorialny konsultacji: teren gminy Wróblew.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 

 
Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na 2019 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-11-14 15:21:44.
Data wprowadzenia: 2018-11-14 15:21:44
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl