Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

P R Z E T A R G

Gmina Wróblew ogłasza III przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na:
sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 138, 139, 140, położonych w miejscowości Józefów, stanowiących własność Gminy Wróblew.


Oznaczenie nieruchomości:

Działka nr 138 o pow. 0,9240ha, położona w miejscowości Józefów, obręb geodezyjny 11 Józefów, gmina Wróblew, KW SR1S/00070769/3;
Działka nr 139 o pow. 0,5190ha, położona w miejscowości Józefów, obręb geodezyjny 11 Józefów, gmina Wróblew, KW SR1S/00070769/3;
Działka nr 140 o pow. 0,9740ha, położona w miejscowości Józefów, obręb geodezyjny 11 Józefów, gmina Wróblew, KW SR1S/00070769/3;

Cena wywoławcza 47.000,00zł wadium w wysokości 4.700,00 zł

Opis nieruchomości:
Stan prawny uregulowany. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Wróblew. Nieruchomość gruntowa składa się z: niezabudowanej działki nr 138 o pow.  0,9240ha (grunty orne), niezabudowanej działki nr 139 o pow. 0,5190ha (grunty orne), niezabudowanej działki nr 140 o pow. 0,9740ha (grunty orne) – obręb 11 Józefów, dla której urządzona jest księga wieczysta SR1S/00070769/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sieradzu.  

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość  będąca przedmiotem sprzedaży, wolna jest  od obciążeń.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z przedmiotem sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.12.2018r. o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15.

Przetarg jest ograniczony dla osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 Nr 64 poz. 592 z późn. zm.), które spełniają warunki określone w art. 6 w/w ustawy.

Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomości objęte przetargiem stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tejże ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 30.11.2018r., dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku rolników indywidualnych potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy), zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą wadium w określonej wysokości.

Wadium w wyżej określonej wysokości, należy wpłacić na konto BS Wróblew O/Sieradz 78 9267 0006 0040 1461 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy Wróblew, najpóźniej w dniu 30.11.2018r.

Wadium osoby która wygrywa przetarg, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium pozostałych uczestników przetargu, zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu przetargu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wpłacone wadium przepada w sytuacji, gdy osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi do podpisania Aktu Notarialnego.

Wylicytowana należność musi być uiszczona w całości przed zawarciem aktu notarialnego, opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

I przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 23.05.2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 24.07.2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (43) 8286608 lub w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

/-/ Wójt Gminy

Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 

 
Druk oświadczenia

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-31 09:35:43.
Data wprowadzenia: 2018-10-31 09:35:43
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl