Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do
zawarcia małżeństwa za granicą

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.),  
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r., Nr 136, poz. 884 ze zm.).

 

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 20 (I piętro)

Osoba odpowiedzialna:

Emilia Domagała

tel. (43) 828-66-09

 

III. Sposób załatwienia sprawy i wymagane dokumenty

Zaświadczenie wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy wg miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
Wymagane dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego:
1) kawaler/panna;
- dowód osobisty,
- odpis skrócony aktu urodzenia.
2) wdowiec/wdowa:
- dowód osobisty,
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka.
3) rozwiedziony/rozwiedziona:
- dowód osobisty,
- odpis skrócony aktu urodzenia,
odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

IV. Opłaty

Opłata skarbowa- 38 zł

V. Termin załatwienia sprawy

W dniu złożenia podania.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Danuta Borowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 10:32:07 | Data modyfikacji: 2016-11-30 15:07:57.
Data wprowadzenia: 2010-05-10 10:32:07
Data modyfikacji: 2016-11-30 15:07:57
Autor: Danuta Borowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl