Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego

Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego

 

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),  
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r., Nr 136, poz. 884 ze zm.).

 

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 20 (I piętro)

Osoba odpowiedzialna:

Emilia Domagała

tel. (43) 828-66-09

 

III. Sposób załatwienia sprawy i wymagane dokumenty

Odpisy z akt stanu cywilnego otrzymuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zdarzenia. W archiwum USC Wróblew znajdują się akta stanu cywilnego zdarzeń, które nastąpiły na terenie gminy w ciągu ostatnich 100 lat oraz na terenie parafii: Charłupia Wielka, Wągłczew i Wróblew do 1939 r. i za 1945 r.
Odpisy wydaje się na wniosek:
- osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,
- jej wstępnych (rodzice, dziadkowie),
- jej zstępnych (dzieci, wnuki),
- rodziców,
- rodzeństwa,
- małżonka,
- przedstawiciela ustawowego oraz na wniosek sądu lub innego organu państwa.
Z wnioskiem może wystąpić także każda osoba, która wykaże interes prawny do otrzymania dokumentu.
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
- odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów),
- zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
- zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie odpisu,
- dowód osobisty,
- udokumentowane pokrewieństwo lub powinowactwo, lub przedstawienie interesu prawnego do pobrania odpisu.

IV. Opłaty
Opłata skarbowa:
- odpis skrócony - 22 zł,
- odpis zupełny - 33 zł,
- wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł.
Konto bankowe:
dla Urzędu Stanu Cywilnego Wróblew
Bank Spółdzielczy w Sieradzu o/Wróblew Nr 78 9267 0006 0040 1461 2000 0010

V. Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

DRUKI DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Podanie o wydanie odpisu aktu urodzenia

Podanie o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Danuta Borowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 09:57:59 | Data modyfikacji: 2016-11-30 15:08:18.
Data wprowadzenia: 2010-05-10 09:57:59
Data modyfikacji: 2016-11-30 15:08:18
Autor: Danuta Borowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl