Urząd Stanu Cywilnego

Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu
cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów)
sporządzonych za granicą.

Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) sporządzonych za granicą.

 

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),  
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r., Nr 136, poz. 884 ze zm.).

 

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 20 (I piętro)

Osoba odpowiedzialna:

Emilia Domagała

tel. (43) 828-66-09

 

III. Sposób załatwienia sprawy i wymagane dokumenty

Decyzje o wpisaniu do polskich ksiąg zagranicznych aktów stanu cywilnego wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy.


Wymagane dokumenty:
- podanie osoby zainteresowanej,
- oryginalny akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
- tłumaczenie aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. Opłaty

- Opłata skarbowa - 50 zł.

V. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Danuta Borowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 09:48:57 | Data modyfikacji: 2016-11-30 15:13:15.
Data wprowadzenia: 2010-05-10 09:48:57
Data modyfikacji: 2016-11-30 15:13:15
Autor: Danuta Borowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl