Urząd Stanu Cywilnego

Przyjmowanie dokumentów potrzebnych do zawarcia
małżeństwa

Przyjmowanie dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa cywilnego

i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.

 

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r., Nr 136, poz. 884 ze zm.).

 

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 20 (I piętro)

Osoba odpowiedzialna:

Emilia Domagała

tel. (43) 828-66-09

III. Sposób załatwienia sprawy

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo składają zapewnienie o braku okoliczności wyłączających jego zawarcie:
- w przypadku ślubu cywilnego - przed Kierownikiem wybranego przez siebie Urzędu Stanu Cywilnego,
- w przypadku ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi - zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wg miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

IV. Wymagane dokumenty

 1. kawaler/panna:
  - dowód osobisty,
  - odpis skrócony aktu urodzenia.
 2. wdowiec/wdowa:
  - dowód osobisty,
  - odpis skrócony aktu urodzenia,
  odpis skrócony aktu zgonu małżonka.
 3. rozwiedziony/rozwiedziona:
  - dowód osobisty,
  - odpis skrócony aktu urodzenia,
  - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

V. Opłaty

- Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

VI. Termin załatwienia sprawy

Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego:
Od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed planowaną datą ślubu cywilnego. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:
W okresie 3 m-cy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest wazne 3 m-ce od daty wystawienia).

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Danuta Borowska | Data wprowadzenia: 2010-03-19 08:49:42 | Data modyfikacji: 2016-11-30 15:10:20.
Data wprowadzenia: 2010-03-19 08:49:42
Data modyfikacji: 2016-11-30 15:10:20
Autor: Danuta Borowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl