Drogownictwo

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
drogi gminnej

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

 

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1440 z późniejszymi zmianami). 
 • Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016, poz. 1264).
 • Uchwała nr XV/87/04 z dnia 30.06.2004 r. Rady Gminy Wróblew w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niewiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam - (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 216, poz. 1954 z 2004 r.),
 • Uchwała nr XXXIV/174/06 Rady Gminy Wróblew z dnia 29.09.2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/87/04 z dnia 30.06.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 362, poz. 2801 z 2006 r.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Referat Infrastruktury Technicznej

pokój nr 8 (I piętro)

Osoba odpowiedzialna:

Paweł Klucha

Bogusław Janiszewski

 tel. (43) 828-66-11

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (plik z wnioskiem do pobrania niżej),
 2. Załączniki:
  - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500,  z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  - kserokopia ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wraz z kserokopią uzgodnień lokalizacji wydanych przez zarządcę drogi,
  - projekt organizacji ruchu - jeżeli jest wymagany.

IV. Opłata:

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalana jest w oparciu o złożony wniosek i wnoszona jest na rachunek Urzędu w wysokości i terminie podanym w decyzji.

V. Termin rozpatrzenia wniosku:

Do 30 dni.

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. Uwagi:

 1. W przypadku braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 2. zezwolenie można odebrać:
   - osobiście w Referacie w uzgodnionym terminie,
   - za pośrednictwem poczty.

DRUK WNIOSKU

 
pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Stanisław Plesiak | Data wprowadzenia: 2010-05-10 09:05:51 | Data modyfikacji: 2019-08-30 14:05:48.
Data wprowadzenia: 2010-05-10 09:05:51
Data modyfikacji: 2019-08-30 14:05:48
Autor: Stanisław Plesiak
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl