Drogownictwo

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie
drogowym drogi gminnej do celów projektowych

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym drogi gminnej do celów projektowych

 

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 rokr o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1440 z późniejszymi zmianami). 
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Referat Infrastruktury Technicznej

pokój nr 8 (I piętro)

Osoba odpowiedzialna:

Paweł Klucha

Bogusław Janiszewski

 tel. (43) 828-66-11

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

 1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym drogi gminnej dla celów projektowych (plik z wnioskiem do pobrania niżej),
 2. Załączniki: 2 egzemplarze projektu lub 2 egzemplarze planu sytuacyjnego wraz z kserokopią warunków wydanych przez gestora urządzenia.

Wniosek można złożyć osobiście w Referacie Infrastruktury Technicznej (pokój nr 11) lub przesłać na adres Urzędu Gminy.

IV. Opłata:

 • nie pobiera się.

V. Termin rozpatrzenia wniosku:

Do 30 dni.

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. Uwagi:

 1. W przypadku braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 2. uzgodnienie można odebrać:
   - osobiście w Referacie w uzgodnionym terminie,
   - za pośrednictwem poczty.

DRUK WNIOSKU

 
pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Stanisław Plesiak | Data wprowadzenia: 2010-05-10 07:55:21 | Data modyfikacji: 2019-08-30 14:06:16.
Data wprowadzenia: 2010-05-10 07:55:21
Data modyfikacji: 2019-08-30 14:06:16
Autor: Stanisław Plesiak
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl